วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

จริยธรรมในการวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิด

ใครได้ ใครเสียประโยชน์ และใครควรถูกคุ้มครอง
ชีวิตมนุษย์เริ่มต้นเมื่อไหร่
แนวทางขององค์การ UNESCO
อังกฤษ ผู้นำของการวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านตัวอ่อนและการเจริญพันธุ์
สหรัฐอเมริกา ประกาศนโยบายไม่สนับสนุนการวิจัยที่ใช้ตัวอ่อน
แนวปฏิบัติสำหรับประเทศไทยยังอยู่ในระยะทดลองใช้

แนวปฏิบัติสำหรับประเทศไทยยังอยู่ในระยะทดลองใช้

          แนวปฏิบัติสำหรับการวิจัยด้านสเต็มเซลล์ในมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2003 นั้น เกิดขึ้นภายใต้โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ โดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้เชิญชวนนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ นักกฎหมาย และนักสังคมศาสตร์ จากสถาบันต่าง ๆ ร่วมกันจัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการทำวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน และหนึ่งในนั้นก็คือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยด้านสเต็มเซลล์ในมนุษย์

ในการจัดทำแนวปฏิบัติ โครงการฯ ได้ใช้กลไกคณะทำงานเป็นผู้ร่างแนวปฏิบัติฯ และมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาเป็นผู้ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังได้จัดเวทีสาธารณะขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2004 เพื่อให้เกิดกระบวนการร่วมพิจารณาและรับฟังข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แนวปฏิบัติดังกล่าว จนได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้มีความครอบคลุมและถี่ถ้วนต่อประเด็นสำคัญด้านจริยธรรมถึงระดับที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลต่าง ๆ ในวงกว้างในสังคมไทย และให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

 

แนวปฏิบัติด้านสเต็มเซลล์ฯ นี้ มีลักษณะเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นเงื่อนไขในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย (guidelines) ในลักษณะเดียวกับแนวปฏิบัติเดิมของ NIH ของสหรัฐที่จัดทำขึ้นในสมัยรัฐบาลคลินตัน มิใช่เป็น code of conduct (ร่าง)ฯ ฉบับนี้ได้ให้แนวทางในการจัดการกับปัญหาหลักทั้งสองประเด็นที่กล่าวถึงในตอนต้นของบทความนี้ โดย

  1. กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนวิจัยจะนำไปพิจารณาในการอนุมัติให้ทุนวิจัย

  2. กำหนดประเด็นที่ควรมีระบุในแบบรับรองคำยินยอมของผู้บริจาคตัวอ่อนหรือไข่เพื่อการวิจัย

  3. ระบุอย่างชัดเจนถึงชนิดของงานวิจัยที่ใช้สเต็มเซลล์ที่ไม่ควรได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งควบคุมงานวิจัยที่ใช้กระบวนการเปลี่ยนถ่ายนิวเคลียสระหว่างมนุษย์และสัตว์

ทั้งหมดนี้เป็นการกำหนดและระบุโดยอยู่บนหลักการทางจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยกว้าง ๆ ในสังคมไทยโดยเงื่อนไขและประเด็นในข้อ 1. และ 2. เป็นไปตามที่ระบุไว้แล้วในหน้าแรกของเอกสารฉบับนี้

ข้อที่น่าสังเกตคือ ในเนื้อหาสาระของ (ร่าง) แนวปฏิบัติฯ มิได้ระบุถึงการห้ามกระทำการวิจัยโดยใช้ตัวอ่อนที่สร้างขึ้นเพื่อการวิจัย หากเป็นการวิจัยที่ได้ตัวอ่อนมาโดยชอบตามหลักจริยธรรมที่กำหนดไว้ ดังนั้นในแง่หนึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีระดับการควบคุมใกล้เคียงกับแนวทางของประเทศอังกฤษ ทว่าขณะนี้ยังมิได้มีกระบวนการที่ชัดเจนที่จะพัฒนาไปจนถึงขั้นออกเป็นกฎหมาย และยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลดังเช่นกรณีของอังกฤษ และยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลดังเช่นสหรัฐอเมริกา (จะมีก็แต่การประกาศจุดยืนของแพทยสภาที่ห้ามการวิจัยที่จะเป็นการโคลนมนุษย์) ผู้เขียนเห็นว่าในประเด็นสถานภาพของตัวอ่อนยังไม่มีการถกเถียงเรื่องนี้ในสังคมไทยอย่างเพียงพอที่จะนำมาเป็นข้อสรุปเอกฉันท์หรือเป็นบรรทัดฐานที่ดีได้

ผู้อ่านพึงระลึกว่า (ร่าง) แนวปฏิบัตินี้มุ่งให้หน่วยงานให้ทุนวิจัยและพัฒนาในประเทศได้ทดลองนำไปใช้ และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ทางสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่อไป เพื่อให้งานวิจัยที่อาจมีคุณูปการต่อประเทศและสังคมโลกได้ดำเนินไปโดยอยู่ในขอบเขตของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่ผ่านการกลั่นกรองมาระดับหนึ่ง

รวมทั้งอาจเป็นชนวนให้มีการเปิดอภิปรายในข้อถกเถียงสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์ทุกคนที่ว่า “ชีวิตมนุษย์เริ่มต้นเมื่อไหร่”

บรรณานุกรม

  1. The President’s Council on Bioethics, Monitoring Stem Cell Research, USA, 2004.
  2. Some Basic Thinking in Treating the Human Embryo, Report of the Expert Panel on Bioethics, Japan’s Council for Science and Technology Policy, Cabinet Office, 2004.
  3. European Communities, Modern Biology & Visions of Humanity, Multi-Science Publishing Co. Ltd., 2004.
  4. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, (ร่าง) แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการทำวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์, 2003
  5. นเรศ ดำรงชัย, ผลกระทบด้านจริยธรรมของการศึกษาวิจัย Stem Cell, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2002.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย