ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

การฝึกหัดครู

การฝึกหัดครูของประเทศฟินแลนด์
การฝึกหัดครูของประเทศสวีเดน
การฝึกหัดครูของประเทศสาธารณรัฐอิตาลี

การฝึกหัดครูของประเทศฟินแลนด์

ครูที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาของฟินแลนด์ประกอบด้วย

  • ครูประจำชั้น ทำการสอนชั้นปีที่ 1-6 ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสอนทุกวิชา และอาจสอนระดับก่อนประถมศึกษาด้วย
  • ครูอนุบาล
  • ครูประจำวิชา ทำการสอนหนึ่งวิชาหรือหลายวิชาในชั้นปีที่ 7-9 ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ รวมทั้งสอนในสถาบันการศึกษาผู้ใหญ่ และเป็นครูสอนวิชาแกนในสถาบันอาชีวศึกษา
  • ครูการศึกษาพิเศษและครูประจำชั้นพิเศษ ทำการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  • ครูแนะแนว ให้คำแนะนำด้านการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

ความเป็นมา

การฝึกหัดครูในฟินแลนด์เริ่มในปลายศตวรรษที่ 19 ประกอบด้วยหลักสูตรครูโรงเรียนประชาบาล (folk school) เปิดสอนในวิทยาลัยครู และหลักสูตรครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดสอนในมหาวิทยาลัย ต่อมาในยุค 1970 มีการปฏิรูปการศึกษา ทำให้เกิดการยกเลิกโรงเรียนทั้งสองประเภท ส่งผลให้การฝึกหัดครูมีการปฏิรูปตามไปด้วย การฝึกหัดครูจึงมีการกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรคือ

  1. หลักสูตรครูประจำชั้น (class teacher) ผลิตครูซึ่งทำหน้าที่สอนชั้นปีที่ 1-6 (ระดับประถมศึกษา) โดยสอนทุกวิชาและอาจสอนระดับก่อนประถมศึกษาด้วย
  2. หลักสูตรครูประจำวิชา (subject teacher) ผลิตครูซึ่งทำหน้าที่สอนชั้นปีที่ 7-9 ในโรงเรียนแบบผสม (comprehensive school) และสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ รวมทั้งสามารถสอนในสถาบันการศึกษาผู้ใหญ่แบบเสรี (liberal adult education) และเป็นครูสอนวิชาแกนในสถาบันอาชีวศึกษาได้

ทั้งสองหลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยหน่วยงานครุศึกษา (teacher education unit) ของมหาวิทยาลัย และจัดในลักษณะดังกล่าวต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ ส่วนการฝึกหัดครูอนุบาลเปลี่ยนมาจัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ.1995

สำหรับการผลิตครูที่จะไปสอนในสถาบันอาชีวศึกษาและโปลิเทคนิค มีความแตกต่างจากการผลิตครูที่จะสอนในสถาบันการศึกษาทั่วไป เนื่องจากจะต้องจบหลักสูตรอาชีวศึกษาในสาขาที่ต้องการสอนเสียก่อน แล้วจึงศึกษาต่อด้านครุศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 การฝึกหัดครูอาชีวศึกษาจัดโดยวิทยาลัยครูอาชีวศึกษาซึ่งดำเนินการร่วมกันกับสถาบันโปลิเทคนิค

กระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการพัฒนาครุศึกษา 2001-2005 โดยเน้น การคัดเลือกนักศึกษา การศึกษาวิชาครู สถานภาพและความร่วมมือในการฝึกหัดครู และการศึกษาต่อเนื่องสำหรับครูและครูของครู

สถาบันและรูปแบบการฝึกหัดครู

หลักสูตรครูประจำชั้น จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานเทียบเท่าที่เรียกว่าหน่วยงานครุศึกษา มหาวิทยาลัยหนึ่งแห่งอาจมีหน่วยงานครุศึกษาได้ถึง 2 หน่วยงาน หลักสูตรการฝึกหัดครูในประเทศฟินแลนด์ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาฟินนิชมี 7 มหาวิทยาลัย และสอนด้วยภาษาสวีดิช 1 มหาวิทยาลัย การฝึกหัดครูประจำชั้นและครูอนุบาลจะจัดรวมกัน โดยระยะเวลาเรียนหลักสูตรครูอนุบาลจะใช้เวลา 3 ปี ส่วนครูประจำชั้นจะใช้เวลา 5 ปี

หน่วยงานครุศึกษาแต่ละแห่งจะมีโรงเรียนฝึกหัดครู (teacher training school) สำหรับการฝึกสอน การทดลอง การวิจัย และการศึกษาต่อเนื่อง โรงเรียนฝึกหัดครูอาจจัดเป็นโรงเรียนที่มีระดับชั้นปีที่ 1-6 ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือชั้นปีที่ 7-9 ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีทุกระดับชั้น รวมทั้งอาจมีระดับก่อนประถมศึกษาด้วยก็ได้

หลักสูตรครูประจำวิชา จัดการเรียนการสอนโดยคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอนวิชาต่างๆซึ่งครูจะต้องสอนในโรงเรียน ส่วนวิชาครูจะจัดการเรียนการสอนโดยหน่วยงานครุศึกษาซึ่งอยู่ภายในคณะศึกษาศาสตร์ การฝึกสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาครู จะจัดในโรงเรียนฝึกหัดครูของมหาวิทยาลัยและในโรงเรียนร่วมพัฒนา หลักสูตรครูประจำวิชาศิลปะจัดโดยวิทยาลัยศิลปะ

ในการฝึกหัดครูประจำวิชา นักศึกษาจะเริ่มจากการสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในคณะที่มีวิชาที่ต้องการสอนในโรงเรียน เมื่อเรียนไปแล้ว 1 หรือ 2 ปี จึงสมัครเข้าเรียนหลักสูตรครูประจำวิชา บางมหาวิทยาลัยและบางคณะ ให้นักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรครูประจำวิชาโดยตรง ซึ่งในกรณีเช่นนี้ การจัดหลักสูตรจะเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชา/หน่วยงานครุศึกษา ภาควิชาสาระการเรียนรู้ และโรงเรียนฝึกหัดครู โดยภาควิชา/หน่วยงานครุศึกษารับผิดชอบในการสอนวิชาชีพครู ส่วนภาควิชาสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนวิชาที่จะไปสอนในโรงเรียน การเรียนทั้งสองส่วนจะดำเนินไปพร้อมๆกัน โดยมีทั้งการเรียนแบบคู่ขนานกันไปและเรียนแบบที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ทั้งนี้ หลักสูตรครูประจำวิชาใช้เวลา 5-6 ปี

การศึกษาวิชาครูจะมีทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ โดยกำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต(ECTS) จากจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของหลักสูตรครูประจำชั้นและครูประจำวิชา (300 ECTS) และหลักสูตรครูอนุบาล (180 ECTS) ทั้งนี้การฝึกปฏิบัติในวิชาครูสำหรับหลักสูตรครูประจำชั้นและครูประจำวิชา จะเป็นการฝึกสอนจำนวน 20 ECTS และ 25 ECTS สำหรับหลักสูตรครูอนุบาล

ระบบการฝึกหัดครูมี 2 ส่วนคือ ส่วนที่รับผิดชอบด้านวิชาการศึกษาจะขึ้นอยู่กับคณะศึกษาศาสตร์ อีกส่วนจะเป็นความร่วมมือกับคณะต่างๆ ที่สอนวิชาซึ่งจะนำไปสอนในโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบการจัดหลักสูตรครูอนุบาล ครูประจำชั้น ครูการศึกษาพิเศษ และครูแนะแนว รวมทั้งหลักสูตรครูประจำวิชาคหกรรม วิชางานสิ่งทอ วิชางานเทคนิค และบางแห่งจัดหลักสูตรครูประจำวิชาดนตรีด้วย ส่วนวิชาอื่นๆ จัดในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาควิชา/หน่วยงานครุศึกษา ภาควิชาสาระการเรียนรู้ และวิทยาลัยศิลปะ

การรับเข้าเรียน

การเข้าเรียนหลักสูตรครูประจำชั้น จะเป็นการคัดเลือกโดยการสอบเข้า ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน การสอบวัดความถนัด และการสัมภาษณ์ บางมหาวิทยาลัยมีการให้ทำงานกลุ่มและสาธิตทักษะบางอย่างในการสอบเข้า ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรครูอนุบาลส่วนใหญ่จะเหมือนกับครูประจำชั้น

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูประจำวิชา ต้องสมัครเรียนตามขั้นตอนปกติในคณะและภาควิชาที่เปิดสาขาวิชาที่ตนต้องการสอนในโรงเรียน เช่น คณิตศาสตร์ หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว หากสนใจจะเป็นครูประจำวิชา จะต้องสมัครเรียนหลักสูตรครูประจำวิชาอีกครั้ง ซึ่งการรับเข้าเรียนครู ขึ้นอยู่กับผลการสอบวัดความถนัดเพียงอย่างเดียว หรือขึ้นอยู่กับการสอบวัดความถนัดและประวัติผลการเรียน มหาวิทยาลัยหลายแห่งกำลังทดลองเปิดหลักสูตรครูประจำวิชาที่รับสมัครเข้าเรียนโดยตรง

นักศึกษาที่ไม่ได้สมัครเรียนหลักสูตรครูประจำวิชา สามารถสำเร็จการศึกษาในฐานะครูประจำวิชาได้ ด้วยการเรียนวิชาชีพครูแยกต่างหาก หลังจากสำเร็จการศึกษาในวิชาที่ต้องการสอนแล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบวัดความถนัด นอกจากนั้น ยังมีความเป็นไปได้สำหรับครูประจำชั้นที่จะได้รับวุฒิควบ ซึ่งทำให้สามารถสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในระดับชั้นปีที่ 1-9 ได้

นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรครูประจำชั้น หรือหลักสูตรการศึกษาอื่นๆมาแล้ว (มีวุฒิศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี) สามารถสมัครเรียนหลักสูตรครูการศึกษาพิเศษแบบแยกต่างหากได้ โดยการสอบเข้า ทั้งนี้มีหลักสูตรครูการศึกษาพิเศษระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับครูอนุบาลด้วย หลักสูตรครูการศึกษาพิเศษมีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท สามารถสมัครเข้าเรียนได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรการฝึกหัดครูและวัตถุประสงค์

คุณวุฒิของครูที่จะสอนในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานและมัธยมศึกษาตอนปลาย (lukio) สถาบันอาชีวศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่แบบเสรี คือ ต้องเรียนวิชาครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 ECTS ประกอบด้วย วิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะทางด้านการศึกษา พฤติกรรมการสอนวิชาต่างๆ และการฝึกสอน ซึ่งจัดโดยภาควิชา/หน่วยงานครุศึกษาของมหาวิทยาลัย

การฝึกหัดครูในมหาวิทยาลัยมักจะเป็นจัดเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท (maisterin tutkinto) แต่สามารถเรียนวิชาครูแยกต่างหากหลังจากจบปริญญาตรีได้ ยกเว้นหลักสูตรครูประจำชั้น หลักสูตรที่จัดแยกนี้ จะจัดให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลา 1 ปีการศึกษา

หลักสูตรครูประจำชั้น

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท (300 ECTS) โดยมีวิชาหลักคือวิชาการศึกษา ใช้เวลาเรียนน 5 ปี ประกอบด้วย การเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะด้านการศึกษา วิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเพิ่มเติมและการฝึกสอน ครูประจำชั้นจะต้องสอนทุกวิชาในระดับชั้นปีที่ 1-6 และอาจจะเชี่ยวชาญการสอนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาโดยการศึกษาวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 60 ECTS เพื่อที่จะสามารถทำการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นปีที่ 1-9 ได้ ในยุคนี้ บัณฑิตที่จบหลักสูตรครูประจำชั้นส่วนใหญ่จะเรียนหลักสูตรที่ได้วุฒิการสอนทั้งแบบประจำชั้นและประจำวิชา

 

หลักสูตรครูประจำชั้น ประกอบด้วยโมดุลการเรียน 5 วิชาดังนี้

1) วิชาภาษาและการสื่อสาร
2) วิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะด้านทางการศึกษา
3) วิชาการศึกษาชั้นสูง
4) วิชาเพิ่มเติม
5) วิชาเลือก

การฝึกสอนจะเป็นส่วนหนึ่งในวิชาพื้นฐาน วิชาเฉพาะด้านทางการศึกษาและวิชาการศึกษาชั้นสูง ประกอบด้วย การฝึกสอนขั้นต้น (orientation practicum) ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาเฉพาะด้านทางการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสอนขั้นสูง (advanced practicum)

ในการฝึกสอนขั้นต้น นักศึกษาจะทำความคุ้นเคยกับการสอนและนักเรียนในระดับชั้นต้น (peruskoulu) โดยฝึกสอนเป็นคู่หรือเดี่ยวในโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือในโรงเรียนฝึกหัดครูของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะสังเกตการสอน ทำหน้าที่เป็นครูร่วมทีม และฝึกการสอน ส่วนในการฝึกสอนขั้นสูง นักศึกษาจะฝึกการสอนวิชาที่แตกต่างจากเดิม วางแผนการสอน ใช้รูปแบบการสอนพื้นฐาน และประเมินการสอนและการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของการฝึกสอนขั้นต้นคือ การสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับงานการสอน และทำความคุ้นเคยกับวิธีการต่างๆ ในการทำหน้าที่ครู อีกเป้าหมายหนึ่งคือ เพื่อให้นักศึกษาพบเส้นทางของตนเองในการทำหน้าที่ครูประจำชั้น และเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนาการสอนของตน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการสอนได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการฝึกสอนขั้นสูงคือ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินผลการทำงานของตนเอง และส่งเสริมความเจริญทางวิชาชีพของตน นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรครูประจำชั้น สามารถศึกษาต่อเพื่อให้สามารถเป็นครูการศึกษาพิเศษ ครูแนะแนว และครูสอนวิชาเฉพาะ

หลักสูตรครูอนุบาลเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (180 ECTS) นักศึกษาสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี บัณฑิตส่วนใหญ่ที่จบหลักสูตรนี้ทำงานเป็นครูในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน หลักสูตรครูอนุบาลมีโมดุลที่ต้องศึกษาดังนี้คือ 1) วิชาภาษาและการสื่อสาร 2) วิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะด้านทางการศึกษา 3) วิชาทักษะวิชาชีพที่จำเป็นด้านการศึกษาปฐมวัย การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 4) วิชาเพิ่มเติม 5) วิชาเลือก

นอกจากนั้น ยังมีการฝึกสอนรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาก่อนวัยเรียน ทั้งนี้ การศึกษาทางทฤษฎีและการฝึกสอนจะบูรณาการเป็นองค์รวม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดทักษะในการจัดกระบวนการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของเด็ก ครูอนุบาลสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อเป็นครูอนุบาลพิเศษสาขาการศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาอื่นๆที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

หลักสูตรครูประจำวิชา

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท (300 หรือ 330 ECTS) ใช้เวลาเรียน 5-6 ปี วิชาหลักคือวิชาที่นักศึกษาต้องการสอนในโรงเรียน ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครูประจำวิชาคหกรรมและวิชาหัตถกรรม (งานสิ่งทอและงานเทคนิค) ที่จะเรียนในคณะศึกษาศาสตร์

สำหรับครูประจำวิชาอื่นๆ นักศึกษาจะได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่สอนวิชาหลัก นักศึกษาจะเรียนในคณะที่จัดการเรียนการสอนวิชาหลัก และเรียนวิชาการศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์ โดยเรียนไปพร้อมๆกันและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน หลักสูตรนี้จะมีวิชาครู 35 ECTS หลักสูตรครูประจำวิชาศิลปะจัดการเรียนการสอนโดยวิทยาลัยศิลปะ โดยการเรียนวิชาครูจะเป็นการจัดร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยศิลปะ

ผู้ที่สำเร็จระดับปริญญาโทสามารถเรียนหลักสูตรวิชาครูโดยเฉพาะได้ ซึ่งมีวิชาที่ต้องเรียน 60 ECTS จัดโดยหน่วยงานครุศึกษา และหน่วยงานสามารถกำหนดวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการเรียนและประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา

หลักสูตรนี้มีการให้วุฒิครูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญอย่างกว้างขวาง ในมหาวิทยาลัยบางแห่ง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาครูเฉพาะด้านการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการอาชีวศึกษา ส่วนผู้ที่ต้องการเป็นครูประจำวิชาก็สามารถเรียนเพิ่มวุฒิให้ตนเองเพื่อที่จะสามารถเป็นครูประจำชั้นได้ ด้วยการเรียนวิชาสหวิทยาการด้านการสอนวิชาต่างๆ

วิชาที่ครูประจำวิชาสามารถเลือกเรียนได้มีดังนี้คือ ศาสนา ภาษาแม่และวรรณคดี (ฟินนิช สวีดิช ซอมิ) ภาษาฟินนิชเป็นภาษาที่สอง ภาษาต่างประเทศ ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา จิตวิยา ปรัชญา จริยธรรม (เรียนเป็นวิชาเพิ่มเติมเท่านั้น) ชีววิทยา ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ศึกษา เคมี คหกรรม งานสิ่งทอ งานเทคนิค พลศึกษา ดนตรี ทัศนศิลป์ สุขศึกษา

การฝึกสอนดำเนินงานในโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือโรงเรียนฝึกหัดครูของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

  1. การสังเกตการสอน ซึ่งจัดชั่วโมงกระจายอย่างเหมาะสมระหว่างช่วงเวลาต่างๆ ของการฝึกสอน
  2. การสอนบทเรียนภายใต้การนิเทศ โดยจะสอนเดี่ยวหรือสอนคู่กับครูฝึกสอนอีกคนหนึ่ง จำนวนบทเรียนที่ต้องสอนแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของวิชา มาตรฐานของวิธีสอน ความต้องการของครูฝึกสอนและทรัพยากรของโรงเรียน
  3. การแนะแนวแบบกลุ่มเกี่ยวกับการสอนวิชาต่างๆ ประกอบด้วย การประชุมระหว่างผู้สอนกับครูฝึกสอนเพื่ออภิปราย วางแผน และประเมิน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในอัตลักษณ์ความเป็นครูของครูฝึกสอน นอกจากนั้น โรงเรียนฝึกหัดครูยังจัดการบรรยายวิชาครู การสัมมนา และการสอนงานโรงเรียนให้แก่ครูฝึกสอนทุกคน

หลักสูตรครูการศึกษาพิเศษ

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 เป็นต้นมา มีการจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (180 ECTS) หรือปริญญาโท (300 ECTS) ที่ให้การศึกษาพิเศษเป็นวิชาหลัก โดยเรียน 60-75 ECTS รวมอยู่ในปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต หรือเรียนแยกต่างหากหลังจากได้ปริญญาแล้ว สำหรับปริญญาตรี เรียนเพิ่ม 60-75 ECTS เพื่อสอนระดับการศึกษาปฐมวัย โดยใช้เวลาเรียน 2 ภาคเรียนและฝึกสอน

หลักสูตรครูแนะแนว

ผู้ที่จบระดับปริญญาโท สามารถสมัครเรียนหลักสูตรครูแนะแนวได้ โดยเรียน 60 ECTS เพื่อที่จะสามารถทำงานแนะแนวให้แก่นักเรียนในโรงเรียนแบบผสม โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและสถาบันอาชีวศึกษา ทั้งนี้สำหรับปริญญาโทด้านการศึกษา สามารถเรียนหลักสูตรครูแนะแนวได้ในระหว่างการเรียนวิชาหลัก หรือเรียนแยก

การประเมินผล

การเรียนหลักสูตรต่างๆ จะประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรืองานที่มอบหมายให้ทำระหว่างการเรียน โดยใช้เกณฑ์ ”ได้/ตก” หรือเกณฑ์ “พอใจ ดี และยอดเยี่ยม” (เกรด 1-3 ตามลำดับ) การฝึกสอนจะประเมินโดยให้ “ผ่าน” หรือ “ต้องทำงานเสริม” นักศึกษาจะได้รับปริญญาเมื่อเรียนครบตามหลักสูตร

การฝึกหัดครูทางเลือก

การฝึกหัดครูประจำวิชามีการจัดหลักสูตรวิชาครูแยกออกไปโดยเฉพาะโดยใช้เวลาประมาณ 1 ปี หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท กระทรวงศึกษาธิการมีการให้ทุนแก่มหาวิทยาลัยในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมครูประจำวิชา ซึ่งผู้มีสิทธิ์สมัครเรียนต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทและมีประสบการณ์การทำงาน นอกจากนี้ ในการขยายการฝึกหัดครูระหว่างปี ค.ศ. 2001-2009 มีการจัดหลักสูตรทางเลือกสำหรับผู้ที่ทำงานเป็นครูอยู่แล้ว และหลักสูตรที่เรียนผ่านทางเว็บไซต์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย