ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

การฝึกหัดครู

โดย รสสุคนธ์ มกรมณี

       การฝึกหัดครูของ 3 ประเทศคือ ฟินแลนด์ สวีเดน และสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นเรื่องของการฝึกหัดครูระยะแรก (pre-service or initial teacher training) เพื่อผลิตครูที่จะไปสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหตุผลที่เลือกศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกหัดครูของ 3 ประเทศนี้ก็เพราะฟินแลนด์เป็นประเทศที่ผลสอบ PISA 2006 วิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนน 563 ซึ่งสูงที่สุดในโลก ทั้งๆที่ เด็กฟินแลนด์ไม่ได้เข้าเรียนจนกว่าจะอายุครบ 7 ปี และเรียนวันละ 4-5 ชั่วโมงในช่วง 2 ปีแรกที่เข้าโรงเรียน และยังสอบได้คะแนนสูงในวิชาคณิตศาสตร์ การอ่าน และการแก้ปัญหา ส่วนสวีเดนเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตสูงที่สุดในโลก และสาธารณรัฐอิตาลีมีความหลากหลายในการจัดการศึกษาทั้งด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง

 

ความสำเร็จของประเทศเหล่านี้ ย่อมเป็นผลมาจากการมีระบบการศึกษาที่ดี และคุณภาพของระบบการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู (McKinsey report, 2007) ดังนั้น การฝึกหัดครูของประเทศเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้และอาจมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันฝึกหัดครูของไทย ทั้งนี้ เนื้อหาสาระหลักที่ศึกษาประกอบด้วย ความเป็นมาของการฝึกหัดครู สถาบันฝึกหัดครู การรับนักศึกษาครู หลักสูตรการฝึกหัดครู และประเด็นที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ โดยนำเสนอข้อเท็จจริงของแต่ละประเทศที่ได้จากการศึกษาเอกสารเท่านั้น ไม่ทำการศึกษาเปรียบเทียบและไม่จัดทำข้อสรุปใดๆ ทั้งสิ้น

การฝึกหัดครูของประเทศฟินแลนด์
การฝึกหัดครูของประเทศสวีเดน
การฝึกหัดครูของประเทศสาธารณรัฐอิตาลี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย