ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

เป็นไทย

ชนชาติไทยมาจากไหน
ถิ่นเดิมของชนชาติไทย
การตั้งถิ่นฐานของชนชาติไทย
หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวของชนชาติไทย
แนวความคิดเกี่ยวกับคนไทยมาจากไหน
ไท และไทยสยาม
แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดคนไทย
การจัดระดับชั้นของสังคมไทย
แนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย

แนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย

แนวความคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยเกิดขึ้นตามการเปลี่ยนเเปลงของเหตุปัจจัย ในบ้านเมือง และสถานการณ์ของโลกทำให้จุดมุ่งหมายของการสืบค้น วิธีการสืบค้น และแนวความคิดที่ได้จากการสืบค้น เกี่ยวกับถิ่นกำเนิด ของชนชาติไทย แตกต่างกันถึง 4 เเนวทาง คือ

1. เเนวคิดที่ว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่ในประเทศจีนตั้งแต่เทือกเขาอัลไต ทางตอนเหนือและ อพยพมาสู่มณฑลยูนนานทางตอนใต้แล้วจึงอพยพลงสู่ดินแดนในประเทศไทยเรียกเส้นทางอพยพนี้ง่าย ๆ ว่า อัลไต - เสฉวน - ยูนนาน

2. เเนวคิดที่ว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยกระจายเป็นแนวกว้างตั้งแต่ภาคใต้ ภาคตะวันออก เฉียงใต้ของจีน แถบมณฑลยูนนาน กวางตุ้ง กวางสี รวมไปถึงตอนเหนือของภาคพื้นเอเซียตะวันออก เฉียงใต้ในประเทศเวียดนาม ลาว ไทย และพม่า ตลอดจนบริเวณรัฐอัสสัมของอินเดีย

3. เเนวคิดที่ว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่ในดินแดนประเทศไทยเป็นการพิจารณาโดย มุมมอง ทางวัฒนธรรม โดยใช้ข้อมูลแสดงให้เห็นร่องรอยของความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมของผู้คนที่ตั้งหลักแหล่ง อยู่ตามที่ราบลุ่มปากแม่น้ำต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อน ประวัติศาสตร์เช่น โครงกระดูก ขวานหิน เครื่องมือสำริด เครื่องปั้นดินเผา ที่ยืนยันว่า ชนชาติไทย อาศัยอยู่ในดินเดนที่เป็นประเทศไทย ปัจจุบันมาเป็นเวลานานกว่า 4,000 ปี มาแล้ว4. เเนวความคิดที่ว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอาจกระจายอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ในอินโดจีน ในบริเวณคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะเป็นการสืบค้นโดยใช้หลักฐานด้าน พันธุศาสตร์โดยคณะนักวิชาการสายการแพทย์แขนงต่าง ๆ ร่วมกับสายสังคมศาสตร์ได้พยายามค้นหาดัชนี ความเป็นไทย โดยอาศัยหลักฐานจากหมู่เลือด 5 หมู่ รูปร่างของฟันหน้า ขนาดของฟันหลัง (กราม) ความลึก ความกว้างและความโค้งของขากรรไกร ตลอดจนโครงสร้างของ ดีเอนเอของกลุ่มคน 5 กลุ่ม คือ ผู้ไท ไทดำ มลายู เขมรและจีน พบว่าไทดำและ ผู้ไทมีลักษณะหมู่เลือด ลักษณะฟันและขากรรไกร ใกล้เคียงกับจีน และชาวมลายูมีลักษณะเหล่านี้ใกล้เคียงกับเขมร การใช้หลักฐานทางการแพทย์สืบค้นเรื่องถิ่นกำเนิดของ ชนชาติไทย นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่ของการศึกษาและเป็นสิ่งที่ ผู้เขียนและประชาชน จะต้องติดตามศึกษา ความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านนี้ต่อไปในอนาคต

แม้ว่าในวงการศึกษายังไม่มีข้อสรุปถึง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยที่ชัดเจน แต่ผลการศึกษาแนว ความคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ทำให้ผู้เรียนได้เห็นถึงกระบวนการในการสืบค้นเรื่องราว ในอดีตว่า ต้องอาศัยหลักฐานและการวิเคราะห์ การตีความหลักฐานเป็นสำคัญ อันจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้า ความรู้อื่น ๆ ของผู้เรียนต่อไป

ดินแดนประเทศไทยเป็นดินเเดนเก่าแก่ที่มีความเจริญสืบเนื่องตั้งเเต่ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่และยุคโลหะ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย