สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

บทสรุป

       ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐฯ ได้มีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งด้วยกัน จากนโยบายต่างประเทศในยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ที่ไทยได้เหินห่างจากสหรัฐฯ โดยไทยให้น้ำหนักกับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อนุภูมิภาคนิยม แต่เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นในช่วงกลางปี 2540 ไทยก็ปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐฯใหม่ โดยเข้าไปใกล้ชิดกับสหรัฐฯมากขึ้น เพื่อหวังผลที่จะให้สหรัฐฯช่วยเหลือในการกอบกู้เศรษฐกิจไทย และร่วมมือกับสหรัฐฯในสงครามต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งเปิดการเจรจา FTA กับสหรัฐฯด้วย

บทวิจัยนี้ได้วิเคราะห์เสนอแนะแนวนโยบายต่างประเทศไทยต่อสหรัฐฯในอนาคต โดยได้มีกระบวนการของการวิเคราะห์ โดยเน้นถึงการวิเคราะห์ถึงภัยและโอกาสของสหรัฐฯต่อไทย แนวโน้มในระยะสั้นจะเป็นโลก 1 ขั้ว ก็มีความจำเป็นที่ไทยจะมีนโยบายที่เข้าหาสหรัฐฯมากขึ้น เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติที่จะได้จากการเข้าหาสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวมีแนวโน้มว่า โลกจะเปลี่ยนจากระบบ 1 ขั้วไปสู่หลายขั้ว ดังนั้น นโยบายไทยในระยะยาวต้องค่อยๆปรับจากสภาวะแวดล้อมที่เป็น 1 ขั้วเป็นหลายขั้วอำนาจ จากการพึ่งพิงสหรัฐฯไปสู่นโยบายการทูตรอบทิศทาง นอกจากนั้น ไทยต้องเตรียมปรับนโยบาย หากความขัดแย้งระหว่างอารยธรรมจะมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งไทยคงต้องพยายามวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในการปะทะกันระหว่างตะวันตกที่มีสหรัฐฯเป็นผู้นำกับขั้วที่ไม่ใช่ตะวันตก ซึ่งมีจีนและกลุ่มประเทศอิสลามเป็นแกนนำ

นอกจากนี้ กระบวนการโลกาภิบาล (global governance) ที่จะเป็นกระแสหลักของโลกในระยะยาว ยิ่งจะทำให้บทบาทของสหรัฐฯถูกลดทอนลงจากสถาบันทางสังคมระหว่างประเทศ ซึ่งน่าจะทำให้ไทยลดนโยบายการพึ่งพิงต่อสหรัฐฯลงเรื่อยๆ

ดังนั้น ทางเลือกนโยบายต่างประเทศของไทยต่อสหรัฐฯในอนาคตน่าจะไม่ใช่ ทางเลือกที่ จะต่อต้านสหรัฐฯหรือพึ่งพิง(pro) สหรัฐฯ แต่น่าจะเป็นทางเลือกของนโยบายสายกลาง หรือนโยบายระยะห่างเท่าเทียมกัน ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด

» ช่วงก่อนสงครามเย็น-1960

» ช่วงทศวรรษ 1970-1990

» ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ

» ท่าทีไทยในช่วงหลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ

» ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลทักษิณ

» ไทยกับสงครามอิรัก

» ทักษิณเยือนสหรัฐฯ

» ทหารไทยในอิรัก

» Bush เยือนไทย

» สถานะพันธมิตรนอกนาโต้

» สถานการณ์ความสัมพันธ์ล่าสุด

» การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ

» สหรัฐฯต้องการอะไร

» ไทยต้องการอะไร

» การเจรจา

» ผลเสียของ FTA ไทย-สหรัฐฯ

» ผลดีของการทำ FTA ไทย-สหรัฐฯ

» ยุทธศาสตร์การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ

» สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

» ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

» สหรัฐอเมริกา : ภัยหรือโอกาสต่อไทย

» อนาคตของความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา

» ทางเลือกนโยบายไทยต่อสหรัฐฯ (Policy Options)

» นโยบายสายกลาง

» บทสรุป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย