ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

การตั้งประเทศไทย

         ดินแดนประเทศไทยเป็นดินแดนเก่าแก่ที่มีความเจริญสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ และยุคโลหะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ หมายถึง ช่วงเวลาที่มนุษย์ยังมิได้คิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ ส่วนสมัยประวัติศาสตร์ หมายถึง สมัยที่มนุษย์รู้จักใช้ตัวอักษรในการขีดเขียนบันทึกเรื่องราวของชุมชนตนไว้เป็นหลักฐาน การเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของดินแดนต่าง ๆ ในโลกนี้มิได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับพัฒนาการความก้าวหน้าของดินแดนนั้น ๆ ในกรณีของดินแดนประเทศไทย อาจารย์ชิน อยู่ดี ได้ใช้จารึกเก่าที่สุดในประเทศไทย ค้นพบที่พะเนียด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งทำขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1000 เป็นเส้นกำหนดในการแบ่ง พัฒนาการจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ โดยจะเริ่มจากสมัยสุโขทัยเป็นต้นไปดังนี้

อาณาจักรโบราณในประเทศไทย
อาณาจักรสุโขทัย
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
การปกครองในสมัยปัจจุบัน (รัตนโกสินทร์ตอนปลาย-ปัจจุบัน)
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน
โครงสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย