Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

แนวความคิดว่าด้วยรัฐ

ชุมชนทางการเมืองในอดีต
พัฒนาการสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่
กำเนิดของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่
การรับรองรัฐ
รูปของรัฐ (Form of State)
ชาตินิยมหรือความเป็นรัฐชาติ (Nationalism and Nation State)

พัฒนาการสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่

ในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 14 คนโดยส่วนมากยังยึดติดกับสถานะที่เป็นคนทำงานบนที่ดิน หรือเกณฑ์แรงงานให้แก่พวกขุนนาง หรือเจ้าแว่นแคว้นต่างๆ โดยทำงานบนที่ดินของตนที่มีผลผลิตเพียงพออยู่พอกิน และยังไม่มีความคิดว่าตัวเองเป็นคนของรัฐใด เพราะในช่วงนั้นมีการรบพุ่ง แย่งดินแดนกันตลอด ทำให้บางครั้งประชาชนก็ถูกกวาดต้อนไปยังดินแดนอื่น หรือบางครั้งก็มีผู้ปกครองคนใหม่มาปกครองดินแดนนั้นแทน ทำให้ยังไม่มีการให้ความสำคัญแก่ผู้ปกครองของตนมากนัก

ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 - 15 พวกกษัตริย์ยุโรปได้พยายามสร้างอำนาจของตนให้มากขึ้น และพยายามที่จะรวมอำนาจในการปกครองดินแดนที่กว้างใหญ่ ซึ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเป็นรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม ในยุโรป รูปแบบของรัฐก็ยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19

ในช่วงระยะแรกของการสร้างความเป็นรัฐในยุโรป ประชาชนก็ยังไม่มีความรู้สึกแตกต่างว่าเขาเป็นคนของรัฐใด เพราะบางครั้งดินแดนที่อาศัยก็ถูกยกให้รัฐอื่นด้วยเงื่อนไขของการแต่งงาน การสงคราม หรือการชดใช้หนี้ ทำให้ประชาชนยังเป็นเพียงทรัพย์สมบัติที่สามารถโอนย้ายให้แก่ผู้ปกครองคนอื่นได้

 

การสร้างรัฐสมัยใหม่ในยุโรปอาจจะกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นได้โดย นโปเลียน โบนาปาร์ท (Napolean Bonaparte) ในช่วง ค.ศ.1800-1815 ในประเทศฝรั่งเศส เขาได้สร้างความเป็นหนึ่งจากการเกิดความตื่นตัวและความต้องการในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution) ด้วยการสร้างระบบราชการและกองทัพที่มีประสิทธิภาพและมีความตื่นตัว ผลของรัฐที่สร้างขึ้นนี้เกือบจะทำให้ยึดครองยุโรปไว้ได้ทั้งหมด และเป็นผลทำให้คนในประเทศรู้สึกว่าเขาไม่ได้สู้เพียงเพื่อตัวพวกเขาทั้งนั้น แต่เพื่อประเทศของพวกเขา (ฝรั่งเศส)

ผลหลังจากนี้ ทำให้เกิดรัฐสมัยใหม่ทั้งในยุโรปและอเมริกาตอนเหนือในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่ประชาชนส่วนมากในโลกก็ยังอาศัยอยู่ท่ามกลางการจัดแจงโดยคนอื่น เนื่องจากการขยายตัวของการล่าอาณานิคมของยุโรป ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 - 19 ได้แบ่งส่วนอื่นๆ ของโลกออกเป็นอาณานิคมของประเทศต่างๆ ในศตวรรษที่ 20 อำนาจของยุโรปได้หมดไปเนื่องด้วยผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 อาณานิคมต่างๆ ได้แยกตัวเองออกเป็นรัฐอิสระ พวกผู้นำของรัฐเหล่านี้ต่างเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในยุโรปทั้งสิ้น ได้นำรูปแบบของรัฐในยุโรปมาจัดองค์กรทางการเมืองของประเทศของตน และในที่สุดรัฐสมัยใหม่ได้เป็นรูปแบบสากลขององค์กรทางการเมือง

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com