สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

แนวความคิดว่าด้วยรัฐ

ชุมชนทางการเมืองในอดีต
พัฒนาการสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่
กำเนิดของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่
การรับรองรัฐ
รูปของรัฐ (Form of State)
ชาตินิยมหรือความเป็นรัฐชาติ (Nationalism and Nation State)

กำเนิดของรัฐ

การก่อกำเนิดของรัฐมีการตั้งประเด็นวิเคราะห์กันเป็นอย่างมากว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่า รัฐสมัยใหม่พัฒนาขึ้นเนื่องด้วยการเข้ามาของอุตสาหกรรมและธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ย่อมต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก และต้องการแรงงานที่อยู่ในท้องที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในลักษณะมหภาคแล้ว ความซับซ้อนในการพัฒนาความร่วมมือในทางเศรษฐกิจ ทำให้รัฐเข้ามามีบทบาทอย่างมาก

จากการพัฒนาของรัฐนี้เอง พ่อค้าและนักอุตสาหกรรมจึงสามารถที่จะสร้างกลุ่มแรงงานขนาดใหญ่ที่มีเอกภาพได้ และยังขายผลิตภัณฑ์ผ่านตลาดขนาดใหญ่ภายใต้กฎหมายชุดเดียวกัน สินค้าสามารถขนส่งได้อย่างสะดวก ปราศจากการถูกเก็บภาษีพิเศษที่สามารถผ่านจากส่วนหนึ่งของรัฐเป็นสู่อีกส่วนหนึ่งได้ ในลักษณะมหภาคเช่นนี้ โรงงานและเรือขนาดใหญ่สามารถสร้างได้ อุตสาหกรรมและธุรกิจจึงได้รับผลประโยชน์จากพัฒนาการของรัฐในความหมายลักษณะเช่นนี้ จึงสรุปได้ว่า

1. อุตสาหกรรมและธุรกิจสมัยใหม่ต้องการบางสิ่งที่เป็นลักษณะเช่น “รัฐ” และการเข้ามาของการรถไฟ รวมทั้งการส่งโทรสารในศตวรรษที่ 19 รัฐบาลจึงสามารถตรวจสอบได้อย่างฉับไวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ และสามารถเข้าแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

2. “รัฐ” ต้องการธุรกิจและอุตสาหกรรมสมัยใหม่เพื่อที่จะเป็นการง่ายที่จะควบคุมประชาชนและเก็บภาษีจากพวกเขา และจากการที่รัฐมีพัฒนาการนี้ ทำให้รัฐบาลสามารถที่จะขยายและกระจายอำนาจได้กว้างขวางขึ้น

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย