สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

แนวความคิดว่าด้วยรัฐ

ชุมชนทางการเมืองในอดีต
พัฒนาการสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่
กำเนิดของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่
การรับรองรัฐ
รูปของรัฐ (Form of State)
ชาตินิยมหรือความเป็นรัฐชาติ (Nationalism and Nation State)

การรับรองรัฐ

การรับรองรัฐ (Recognition) เป็นการแสดงออกให้เห็นว่า รัฐอื่นได้ให้ความเห็นชอบหรือเห็นว่ารัฐมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงได้ให้การรับรอง และการรับรองแต่ละครั้งเป็นความสมัครใจของรัฐหนึ่งที่ได้ให้แก่รัฐหนึ่งโดยปราศจากการบังคับ ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นถือได้ว่า การรับรองรัฐทำให้รัฐมีสภาพเป็นบุคคลระหว่างประเทศ กล่าวคือ ขอให้สมมติว่าสังคมของรัฐเป็นสมาคมหนึ่ง ซึ่งผู้ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกจะต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกเดิมเสียก่อน ฉะนั้นรัฐที่ยังไม่ได้รับการรองรับจากรัฐใดเลย รัฐย่อมไม่ถือว่ารัฐนั้นเป็นบุคคลระหว่างประเทศ และไม่ยอมติดต่อด้วย และไม่ถือว่ามีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแท้จริง ในกรณีที่เมื่อมีการแต่งทูตไปก็ไม่มีผู้ใดรับรอง

ในปัจจุบันนี้ได้มีการแบ่งรับรองออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การรับรองตามข้อเท็จจริง (De facto Recognition)
2. การรับรองตามกฎหมาย (De Jure Recognition)1. การรับรองตามข้อเท็จจริง (De facto Recognition)

เป็นการรับรองโดยพฤตินัย การรับรองในลักษณะนี้เป็นการรับรองชั่วคราว กล่าวคือ เมื่อรัฐสงสัยว่าหน่วยการเมืองใหม่มีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นรัฐได้หรือไม่และปฏิบัติตามพันธะระหว่างประเทศหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ในฐานะที่รัฐนั้นได้เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริง แต่ยังไม่อาจให้การรองรับในรูปกฎหมาย คือ ให้สัตยาบัน ซึ่งหมายความว่า รัฐใหม่อาจจะเกิดขึ้น แต่รัฐอื่นยังสงสัยในลักษณะบางประการของรัฐใหม่ จึงเพียงแต่ให้ความยินยอมหรือรับรองว่ารัฐนั้นมีจริง เช่น รัฐในยุโรปตะวันตกได้ให้การรับรองข้อเท็จจริงกับรัฐฟินแลนด์ ซึ่งเกิดขึ้นใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 1

2. การรับรองตามกฎหมาย (De Jure Recognition)

เป็นการรับรองโดยนิตินัยและมีผลถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการรับรองต่อสภาพความถูกต้องของรัฐ ซึ่งประเทศที่ให้การรับรองจะต้องมีความมั่นใจว่าประเทศที่เกิดใหม่มีสภาพที่ถูกต้องครบบริบูรณ์ การรับรองทางนิตินัยมีลักษณะเป็นทางการและถาวร มีความสัมพันธ์ทางการทูตและแลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูตต่อกัน

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย