สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

แนวความคิดว่าด้วยรัฐ

ชุมชนทางการเมืองในอดีต
พัฒนาการสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่
กำเนิดของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่
การรับรองรัฐ
รูปของรัฐ (Form of State)
ชาตินิยมหรือความเป็นรัฐชาติ (Nationalism and Nation State)

ชาตินิยมหรือความเป็นรัฐชาติ (Nationalism and Nation State)

ชาติ (Nation) คือ กลุ่มคนที่ผูกพันเข้าด้วยกัน และระลึกถึงความคล้ายคลึงกันท่ามกลางกลุ่มคนเหล่านั้น ด้วยวัฒนธรรม และภาษาซึ่งดูเหมือนว่ามีความสำคัญในการสร้างความเป็นชาติ

รัฐ (State) คือ องค์กรทางการเมือง ซึ่งมีอำนาจอธิปไตยสูงสุด ที่จะต้องมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในกิจการของตนเอง

ชาตินิยม (Nationalism) หรือความเป็น รัฐชาติ (Nation State) จึงเป็นกระบวนการปลูกฝังความรู้สึก “เป็นชาติ” ลงในองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ ซึ่งก็คือ “ประชาชน” โดยการสร้างความรู้สึกแน่นแฟ้นว่าประชาชนทุกคนในรัฐนั้นเป็นพวกเดียวกัน ด้วยวิธีการ ได้แก่

 

  1. การสร้างสัญลักษณ์ร่วมกัน เช่น การใช้ธงชาติ การเดินขบวนฉลองในวันชาติ นำประวัติศาสตร์ของประเทศบรรจุไว้ในตำราเรียน
  2. การมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน เช่น ความเป็นมาของชาติไทยที่มาจาก อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ การปฏิวัติฝรั่งเศสที่ถือเอาเป็นการก่อเนิดของรัฐชาติในยุโรป เป็นต้น

ดังนั้น รัฐบาลจึงควรสนับสนุนชาตินิยมหรือความเป็นรัฐชาติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นความเกลียดชังรัฐอื่นแต่อย่างใด เหมือนสมัยของนาซี เยอรมัน แต่ควรเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในชาติของตน

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย