ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

        พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกเมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช ในดินแดนชมพูทวีปซึ่งในปัจจุบันได้แก่ ประเทศอินเดียและเนปาล โดยเริ่มขึ้นในวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ เมื่อมีพุทธสาวกมากขึ้นก็ให้พุทธสาวกออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย พุทธศตวรรษที่ 3 พระเจ้าอโศกมหาราชผู้ปกครองอินเดียทรงจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 3 (พ.ศ. 236) ทรงอาราธนาพระโมคคัลลีบุตรเป็นประธาน หลังจากทำสังคายนาพระไตรปิฎก พระโมคคัลลีบุตรได้จัดคณะพระธรรมทูตประกาศพระศาสนาในดินแดน เอเชียกลาง (อิหร่านและตุรกี) ดินแดนแถบภูเขาหิมาลัย (เนปาล) ดินแดนสุวรรณ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศยุโรป
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลีย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย