Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

        พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกเมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช ในดินแดนชมพูทวีปซึ่งในปัจจุบันได้แก่ ประเทศอินเดียและเนปาล โดยเริ่มขึ้นในวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ เมื่อมีพุทธสาวกมากขึ้นก็ให้พุทธสาวกออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย พุทธศตวรรษที่ 3 พระเจ้าอโศกมหาราชผู้ปกครองอินเดียทรงจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 3 (พ.ศ. 236) ทรงอาราธนาพระโมคคัลลีบุตรเป็นประธาน หลังจากทำสังคายนาพระไตรปิฎก พระโมคคัลลีบุตรได้จัดคณะพระธรรมทูตประกาศพระศาสนาในดินแดน เอเชียกลาง (อิหร่านและตุรกี) ดินแดนแถบภูเขาหิมาลัย (เนปาล) ดินแดนสุวรรณ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศยุโรป
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลีย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com