สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ค่านิยม

อิทธิพลของค่านิยมที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล
ประเภทของค่านิยม
ความสำคัญของค่านิยม
แง่คิดเกี่ยวกับค่านิยม

อิทธิพลของค่านิยมที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล

      รองศาสตราจารย์ สุพัตรา สุภาพ ได้กล่าวถึงค่านิยมสังคมเมืองและค่านิยมสังคมชนบทของสังคมไทยไว้ค่อนข้างชัดเจน โดยแบ่งค่านิยมออกเป็นค่านิยมของคนในสังคมเมืองและสังคมชนบทซึ่งลักษณะค่านิยมทั้งสองลักษณะ จัดได้ว่าเป็นลักษณะของค่านิยมที่ทำให้เกิดมีอิทธิพลต่อค่านิยมที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นชัดเจนในตาราง

ค่านิยมสังคมเมือง
1. เชื่อในเรื่องเหตุและผล
2. ขึ้นอยู่กับเวลา
3. แข่งขันมาก
4. นิยมตะวันตก
5. ชอบจัดงานพิธี
6. ฟุ่มเฟือยหรูหรา
7. นิยมวัตถุ
8. ชอบทำอะไรเป็นทางการ
9. ยกย่องผู้มีอำนาจผู้มีตำแหน่ง
10.วินัย
11. ไม่รักของส่วนรวม
12. พูดมากกว่าทำ
13. ไม่ชอบเห็นใครเหนือกว่า
14. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใครค่านิยมสังคมชนบท
1. ยอมรับบุญรับกรรมไม่โต้แย้ง
2. ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ
3. เชื่อถือโชคลาง
4. ชอบเสี่ยงโชค
5. นิยมเครื่องประดับ
6. นิยมคุณความดี
7. นิยมพิธีการและการทำบุญเกินกำลัง
8. ชอบเป็นฝ่ายรับมากกว่าฝ่ายรุก
9. ทำงานเป็นเล่น ทำเล่นเป็นงาน
10. พึ่งพาอาศัยกัน
11. มีความเป็นส่วนตัวมากเกินไป
12. รักญาติพี่น้อง
13. มีความสันโดษ
14. หวังความสุขชั่วหน้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย