ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ทัศนศิลป์

       ทัศนศิลป์ เกิดจากแนวความคิดของศิลปินเบาเฮาส์ ของเยอรมนี ตั้งสถาบันนี้ขึ้นในปี ค.ศ. 1919 ทัศนศิลป์ หมายถึง ผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นให้เห็นถึงรูปทรง2 มิติและ3 มิติ มีเนื้อที่ของปริมาตร และเนื้อที่บริเวณว่างตามปริมาตรของการรับรู้ที่มีลักษณะเป็น 2 มิติและ 3 มิติ และที่สำคัญ คือต้องมองเห็นได้นั่นเอง

การจำแนกประเภทของทัศนศิลป์

ประเภทของทัศนศิลป์โดยการจำแนกตามรูปแบบ ทัศนศิลป์ที่มีเจตนาเพื่อตอบสนองความจำเป็น ด้านประโยชน์สอย ได้มีผู้ตั้งชื่อทัศนศิลป์ที่มีเจตนาเพื่อประโยชน์ใช้สอยไว้หลากหลายนามด้วยกันโดยเฉพาะภาษาไทยที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอื่นๆ นามที่เรียกทัศนศิลป์ ที่มีเจตนาเพื่อตอบสนองความจำเป็นของชีวิตดังกล่าว มาประยุกต์ศิลป์ Applied Art ขอบข่ายของประยุกต์ศิลป์มีดังนี้

หัตถศิลป์
เป็นการนำลักษณะของวัสดุท้องถิ่นมาเป็นสื่อในการนำเสนอผลงาน ที่เน้นด้านประโยชน์ใช้สอยทางรูปทรง เช่นเครื่องใช้ในสมัยโบราณ

ศิลปะอุตสาหกรรม
การนำความงามทางศิลปะผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบจนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สาขานี้เราจะใกล้ชิดมากที่สุดในชีวิตประจำวัน

พาณิชย์ศิลป์หรือนิเทศศิลป์
เป็นงานศิลปะเพื่อการออกแบบและสนองตอบในเชิงพาณิชย์,ธุรกิจต่างๆ

ทัศนศิลป์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความเชื่อ จะพบผลงานทัศนศิลป์ที่ปรากฏขึ้นในโลกตั้งแต่ยุคบรรพกาลจวบจนปัจจุบันมีจำนวนสูงมากที่ถูกสร้างขึ้นตาม เงื่อนไขด้านความศรัทธาในความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งที่ปราศจากเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นฐานรองรับ เช่น ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลผีตาแฮกของชาวอีสานเครื่องรางของขลังทั้งหลาย

 

ทัศนศิลป์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองและกระตุ้นให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา
ศาสนาในที่นี้เป็นศาสนาที่ได้การยอมรับโดยทั่วไปทัศนศิลป์ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขทางศาสนาต่างๆ ดังกล่าวจะถูก เรียกว่า ศาสนศิลป์ Religion Art คลอบคลุมถึงผลงาน สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพสลัก

ทัศนศิลป์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองอารมณ์ทางสุนทรียะ
มนุษย์สิ่งมีชีวิตที่มีระบบสมองและระบบการรับรู้พิเศษที่สามารถรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์ของความงามได้ดังนั้น จึงปรารถนาที่จะชื่นชมความงามในส่วนของทัศนศิลป์ศิลปินมีหน้าที่สร้างสรรค์ผลงาน โดยไม่หวังมุ่งเน้นทางด้านประโยชน์ใช้สอย เรียกว่า วิจิตรศิลป์ Fine Art เช่นผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ศิลปะ ภาพถ่าย ศิลปะสื่อผสม ฯลฯ

ประเภทของทัศนศิลป์โดยการจำแนกตามรูปแบบ
ทัศนศิลป์ได้วิวัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งทั้งนี้เกิดจากผลความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งทัศนศิลป์ในสมัยกรีกได้จัดแบ่งเพียง 2 ประเภทเท่านั้น คือ ประเภท รูปร่าง , รูปทรงและการระบายสีแต่ปัจจุบันทัศนศิลป์ได้พัฒนาไปอย่างกว้างและรวดเร็วจนทัศนศิลป์แบบใหม่ๆเกิดขึ้นมา

ทัศนศิลป์ประเภท 2 มิติ
ทัศนศิลป์ลักษณะ 2 มิติ คือผลงานทัศนศิลป์ที่ปรากฏบนพื้นระนาบ ทั้งที่ขรุขระและเรียบทั้งนี้ปรากฏใน ลักษณะเป็น รูปทรง เส้น สี แสงเงา สร้างมิติบนพื้นรองรับเป็น 2 มิติ ส่วนมิติที่ 3 คือด้านลึกหรือหนาเป็นมิติลวงเกิดขึ้นโดยความรู้สึกของผู้ดูเองเช่นภาพวาด ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ฯลฯ

ทัศนศิลป์ประเภท 3 มิติ
ลักษณะ3 มิติในนี้คือลักษณะจริงมิติทั้ง 3 อันมีความกว้างความยาวและความลึกที่มีความเป็นจริงตามสภาวะของมันจึงแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้คือ ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและศิลปะสื่อผสม

ทัศนศิลป์ประเภทอื่นๆ
เป็นผลงานทัศนศิลป์ที่ไม่สามารถจะจัดอยู่ในกลุ่มใดอย่างชัดเจนด้วยทัศนศิลป์กลุ่มนี้ได้ถูกผันแปรผสม ผสานรูปแบบและวิธีการแสดงออกทางศิลปะที่มีความแปลกใหม่และพิสดารไปตามพลังแห่งการสร้างสรรค์ อาทิ ศิลปะการจัดวาง Installation Art มโนทัศนศิลป์ Conceptual Art ศิลปะสื่อแสดง Performance Art

จิตรกรรม
ศิลปะตะวันตก
ศิลปะตะวันออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย