สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สัตว์และมนุษย์

         ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และมนุษย์เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ นัยแห่งความสัมพันธ์นี้มีเรื่องน่าสนใจ 4 เรื่องด้วยกันคือ

(1) ผลกระทบจากกรรมของมนุษย์ต่อการแพร่กระจายของสัตว์
(2) อิทธิพลของมนุษย์ต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์
(3) สัตว์ในฐานะผู้ให้บริการแก่มนุษย์
(4) สัตว์อันตรายและศัตรูของมนุษย์

การศึกษาความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้คงจะต้องพิจารณาจากมนุษย์ในปัจจุบันและสัตว์เท่าที่มีเหลืออยู่ในโลกนี้ ซึ่งดูเหมือนว่ามนุษย์แข่งขันและขัดแย้งกับสัตว์อยู่ตลอดเวลา เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์นั้นจะพิจารณาในเชิงสังคมวิทยา จะไม่พิจารณาในเชิงในเชิงมานุษยวิทยาซึ่งต้องศึกษาย้อนกลับไปในอดีตอันไกลโพ้น ในยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ใช้ยุคเริ่มต้นแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ มนุษย์อยู่ในฐานะผู้ล่า จากภาพวาดในถ้ำพบว่ามนุษย์ล่าสัตว์โดยใช้อาวุธและบางที่อาวุธก็ทำมาจากกระดูกสัตว์ ในยุคดึกดำบรรพ์นั้นสัตว์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ เพราะชีวิตมนุษย์ข้นอยู่กับสัตว์ในหลายทาง เช่น เป็นอาหาร เป็นเครื่องนุ่งห่ม ต่อมามนุษย์เรียนรู้ที่จะฝึกสัตว์ให้เชื่องซึ่งทำให้มนุษย์ได้ประโยชน์ในฐานะผู้ล่ามากขึ้นเพราะมนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะติดตามและสังเกตธรรมชาติของสัตว์ได้อย่างใกล้ชิดทำให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะล่าสัตว์บางชนิดและหลีกเลี่ยงสัตว์บางชนิด ต่อมาสัตว์เพิ่มบทบานในชีวิตมากขึ้น เช่น เป็นสัตว์พาหนะ หรือบางเผ่ายกสัตว์บางชนิดเป็นเทพยดา หรือเป็นสัญลักษ์ทางศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์จึงใกล้ชิดกันมากขึ้น ดังจะได้พรรณนาเป็นข้อๆไปดังนี้


รูปมนุษย์เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหาร

มนุษย์และการกระจายของสัตว์
มนุษย์กับการสูญพันธุ์ของสัตว์
สัตว์ในฐานะผู้ให้บริการแก่มนุษย์
สัตว์อันตรายและศัตรูของมนุษย์
รูปแบบและสาเหตุแห่งการกระจายของสัตว์
รูปแบบการกระจายของสัตว์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย