เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ไผ่
(Bamboo)

การนำมาใช้ประโยชน์
คุณสมบัติของไม้ไผ่
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลักษณะทางกายวิภาค
ไผ่ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ไผ่ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

1. ไผ่ป่า หรือ ไผ่หนาม(spiny bamboo, thorny bamboo) Bambusa bambos (L.) Voss
วงศ์ GRAMINAE

ถิ่นกำเนิด อินเดีย ทางตอนใต้ของจีน ประเทศไทยและอินโดจีน และมีการนิยมปลูกในประเทศไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

การใช้ประโยชน์ หน่ออ่อนใช้รับประทานเป็นอาหารจำพวกผัก ใบใช้เลี้ยงสัตว์ เมล็ดใช้เป็นอาหารในฤดูแล้ง เนื้อไม้ใช้ทำพื้นหรือโครงหลังคาที่พักอาศัย ลำต้นปลูกเป็นแนวรั้วหรือแนวกันลม และปลูกริมตลิ่งเพื่อใช้ตรวจสอบระดับน้ำ นอกจากนี้เนื้อไม้ยังใช้ทำกระดาษ เยื่อกระดาษ ไม้อัด ลำต้นและกิ่งแขนงที่แตกออกมาทางด้านข้าง สามารถตัดฟันเพื่อใช้เป็นพะองพาดต้นตาลและต้นมะพร้าวในการ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย