เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ไผ่

(Bamboo)

ไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ในวงศ์ GRAMINAE วงศ์ย่อย BAMBUSOIDAE เป็นพืชที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ รูปทรงคล้ายไม้ยืนต้นแตกออกเป็นพุ่ม มีเนื้อไม้ มีเหง้า(rhizome) เป็นลำต้นใต้ดินและมีลำต้นเหนือดินแตกเป็นกอเจริญออกมา มีการแตกกิ่งก้านสาขา แผ่นใบมีก้านใบ และมีกาบใบเจริญแผ่แบนออกจากก้านใบเพื่อหุ้มส่วนของกิ่งหรือลำต้น

ไผ่ทั่วโลกมีประมาณ 80 สกุล(Genera) 1,000 ชนิด (species) และพบในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 200 ชนิดใน 20 สกุล ไผ่บางชนิดมีการเติบโตและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ขณะที่ไผ่บางชนิดมีการเจริญเติบโตในพื้นที่ซึ่งมีภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมไผ่เป็นพืชซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อน เขตกึ่งร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก ยกเว้นทวีปยุโรปและ

เอเชียตะวันตก มีการเจริญเติบโตของไผ่ชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ราบจนถึงที่ระดับความสูง 4,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งไผ่ชนิดต่าง ๆ สามารถนำไปปลูกในพื้นที่ซึ่งมีภูมิอากาศ ระดับความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเลแตกต่างไปจากถิ่นกำเนิดเดิมได้ เมื่อมนุษย์นำไผ่ชนิดหนึ่งไปปลูกในพื้นที่หนึ่งซึ่งห่างไกลออกไปแล้วมีการเจริญเติบโตแพร่กระจายพันธุ์ได้ดีในธรรมชาติ อาจทำให้การจัดจำแนกหมวดหมู่ของไผ่เป็นไปอย่างไม่ถูกต้องได้ และมีความสับสนเกิดขึ้น

การนำมาใช้ประโยชน์
คุณสมบัติของไม้ไผ่
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลักษณะทางกายวิภาค
ไผ่ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย