Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.

การจำแนกข้าว

พันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกเพื่อบริโภคนั้นมีลักษณะแตกต่างกันไปมากมายตามความต้องการของผู้บริโภค ลักษณะพื้นที่และสภาพแวดล้อม ข้าวในประเทศไทยสามารถถูกจำแนกได้ดังนี้ (บริบูรณ์, 2540; นิรนาม, 2548 ก.)

1. การจำแนกพันธุ์ข้าวตามระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมที่ข้าวเจริญเติบโต แบ่งเป็น


ภาพการปลูกข้าวเจ้าในนาชลประทานที่ได้รับน้ำตลอดปี


ภาพการปลูกข้าวเจ้าในนาน้ำฝน (Pramkaew, 1996)


ภาพการปลูกข้าวโพดและข้าวเจ้า
แบบข้าวไร่ของชาวไทยภูเขา (มูลนิธิโครงการหลวง, 2548)

 

2. การจำแนกพันธุ์ข้าวตามลักษณะความไวต่อช่วงแสง แบ่งเป็น

3. การจำแนกพันธุ์ข้าวตามชนิดของแป้งในเนื้อเมล็ด แบ่งเป็น

ในปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการถอดรหัสพันธุกรรมของข้าวจากโครโมโซม 24 ตัว และยีน 40,000 ชนิด โดยมีรหัสพันธุกรรม(genome) 42x108 คู่เบส รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์จากประเทศจีน ญี่ปุ่น ไทย และประเทศอื่นๆ กำลังถอดรหัสพันธุกรรมข้าวในประเทศของตน เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตมากขึ้น ต้านทานต่อโรค แมลง และวัชพืช มีการออกดอกเร็ว สามารถใช้น้ำได้น้อยลง มีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น เช่น ปริมาณโปรตีน วิตามินเอ ธาตุเหล็ก และไอโอดีน (นิรนาม, 2547 ; Benette and Leitch, 2005)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าว
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว
การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com