วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.

คุณค่าทางอาหาร

จากการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในเมล็ดข้าวคิดเป็นกรัมต่อ 100 กรัม ของข้าวสารขาวและข้าวสารกล้อง ซึ่งเป็นส่วนที่นำมารับประทาน พบว่าประกอบด้วย น้ำ 12 กรัม โปรตีน 6.7-7.5 กรัม ไขมัน 0.4-1.9 กรัม คาร์โบไฮเดรต 77.4-80.4 กรัม เส้นใย 0.3-0.9 กรัม เถ้า 0.5-12 กรัม โดยพบว่า ข้าวสารขาวมีปริมาณโปรตีน ไขมัน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ไทอามิน ไรโบฟลาวิน และไนอาซิน ต่ำกว่าข้าวกล้อง

  • รำข้าวอุดมด้วยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต
  • แกลบมีน้ำหนักประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดข้าวเปลือก อุดมด้วยสารซิลิก้า
  • ฟางข้าวหนัก 100 กรัม ประกอบด้วยน้ำ 7 กรัม โปรตีน 3.4 กรัม ไขมัน 0.9 กรัม คาร์โบไฮเดรต 47.8 กรัม เส้นใย 33.4 กรัม และเถ้า 7.5 กรัม(Vergara and De Datta, 1996)

คุณค่าทางอาหารของเมล็ดข้าวขึ้นอยู่กับพันธุ์ของข้าว ซึ่งมีสัดส่วนของสารอาหารต่างๆ แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมในการปลูก วิธีการที่ใช้ในการนวดข้าว การขัดสี และการนึ่งข้าวก่อนขัดสี (กรมอนามัย, 2548)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าว
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว
การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย