วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.

การขยายพันธุ์

ข้าวเป็นพืชที่มีการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดลงในแปลงปลูกโดยตรง หรือแปลงเพาะกล้า ซึ่งวิธีการในการเพาะเมล็ดและการปลูกข้าวนั้น ขึ้นกับสายพันธุ์ของข้าวที่เลือกใช้และระบบนิเวศที่ใช้ในการปลูกข้าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ

1. การปลูกข้าวในดินแห้ง (method for dry-land planting)

 • การหยอดเมล็ด (dibbling) ใช้ในการปลูกข้าวไร่โดยหยอดเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง
 • การหว่านข้าวแห้ง (dry-seed broadcasting) เป็นการหว่านเมล็ดข้าวแห้งลงในแปลง ปลูกภายหลังจากมีการคราดพื้นที่ ก่อนที่จะมีการขังน้ำในนาในระดับสูง

2. การปลูกข้าวในดินที่มีน้ำขัง (method for wet land planting)

 • การปักดำ (transplanting method) เป็นการปลูกต้นข้าวในแปลงเพาะกล้าแล้วย้ายกล้าไปปักดำในแปลงปลูก ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในนาน้ำฝนและนาชลประทาน


  ภาพการดำนาข้าว (นิรนาม, 2547 ก)


  ภาพควายไทยยังคงเป็นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้ไถนา
  ของชาวนาไทย ในนาข้าวที่ต้องมีการปักดำ
  (นิรนาม, 2547 ก)


 • การหว่านน้ำตม (pre-germinated seed broadcasting method) เป็นการแช่เมล็ดข้าวเปลือกในน้ำให้เริ่มงอก ก่อนนำไปหว่านในนาที่เตรียมพื้นที่ในสภาพมีน้ำท่วมขังเล็กน้อย เมื่อต้นข้าวงอกและเจริญเติบโตจึงค่อยๆ เพิ่มระดับน้ำที่ท่วมขังในนาข้าว (บริบูรณ์, 2540)

  ภาพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร
  ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในนาชลประทาน (นิรนาม, 2548 ก)


  ภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในนาชลประทาน
  (นิรนาม, 2548 ก)  ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  ทรงเกี่ยวข้าวในนาสาธิต (นิรนาม, 2548 ก)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าว
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว
การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย