Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.

การจำแนกข้าวโพด

(ทวีศักดิ์, 2540; Koopmans et al., 1996; Levetin and McMahon, 2003)

ข้าวโพดเป็นพืชผสมข้าม สามารถผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ได้ง่าย สายพันธุ์ต่างๆ ถูกจำแนกออกตามโครงสร้างและรูปร่างของเมล็ด ดังนี้


ในปัจจุบันพันธุ์ข้าวโพดที่นิยมปลูกขึ้นอยู่กับ อายุการเก็บเกี่ยว สีของเมล็ด ขนาดของฝัก ความสูงของลำต้น รสชาติ ความต้านทานต่อโรคและแมลง รวมทั้งความเป็นที่ต้องการของตลาด โดยลักษณะตามต้องการมักได้จากการผลิตข้าวโพดลูกผสมเพื่อให้ได้ลักษณะที่ดีจากต้นพ่อและต้นแม่ โดยเป็นลักษณะที่เกิดจากการผสมตัวเอง(self-pollination) หลายชั่วจากบรรพบุรุษ จนกระทั่งได้ลักษณะสายพันธุ์ที่คงที่ เมื่อนำต้นพ่อและต้นแม่ต่างสายพันธุ์มาผสมกันจะได้พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว(single-cross) ถ้านำลูกผสมเดี่ยวที่ได้ไปผสมกับต้นพ่อจะได้ลูกผสมกลับ(back-cross) ถ้านำลูกผสมเดี่ยวจากต้นพ่อและต้นแม่สองคู่มาผสมกันจะได้พันธุ์ลูกผสมสองทาง(double-cross) และถ้านำไปผสมกับลูกผสมเดี่ยวจากพ่อแม่คู่อื่นต่อไป จะได้พันธุ์ลูกผสมสามทาง(triple-cross) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดในปัจจุบัน (Levetin and McMahon, 2003)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าวโพด
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว
การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com