วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.

นิเวศวิทยา

ข้าวโพดถูกปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศได้หลายแบบ โดยมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบพืชซีสี่ (C4-cycle Photosynthetic Pathway) เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่มีอากาศอบอุ่น ความชื้นในอากาศสูง อุณหภูมิที่ไม่ค่อยเหมาะสมต่อการแทงช่อดอกเพศผู้ คือ 21-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดที่ใช้ในการงอกของเมล็ดคือ 10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละวันที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตคืออย่างต่ำ 20 องศาเซลเซียส

ระยะเวลาในการออกดอกขึ้นกับช่วงวันและอุณหภูมิ ข้าวโพดถูกจัดเป็นพืชวันสั้นสามารถเจริญเติบโตได้ดีตั้งแต่บริเวณเส้นรุ้งที่ 50 องศาเหนือ ถึง 40 องศาใต้ และถ้าปลูกในบริเวณเขตศูนย์สูตร สามารถปลูกในบริเวณพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลได้ถึง 3,000 เมตร ในเขตที่เส้นรุ้งสูงกว่าหรือต่ำกว่าบริเวณที่เหมาะสมนี้ข้าวโพดจะไม่ค่อยออกดอก แต่มีการปลูกต้นข้าวโพดสำหรับเป็นพืชอาหารสัตว์

ในขณะที่ข้าวโพดสร้างช่อดอกเพศผู้และมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนั้น ความชื้นในอากาศโดยรอบที่เหมาะสมมีความจำเป็นมาก ในการปลูกข้าวโพดแต่ละครั้งต้องแน่ใจว่าข้าวโพดจะได้รับน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาลปลูก ในเขตร้อนชื้นมีปริมาณน้ำฝนที่พอเหมาะคือ 600-900 มิลลิเมตร ตลอดฤดูกาลปลูก ข้าวโพดมีระบบรากที่ลึกและแผ่กว้างมาก จึงทำให้ข้าวโพดสามารถทนทานต่อความแห้งแล้งในบางช่วงของการเจริญเติบโตได้

 

ข้าวโพดสามารถเจริญเติบโตได้ในดินหลายชนิด แต่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีการระบายน้ำและการระบายอากาศดี มีหน้าดินลึกและมีอินทรียวัตถุสูง ปริมาณผลผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณธาตุอาหารในดิน ข้าวโพดมักถูกปลูกเป็นพืชเบิกนำภายหลังจากมีการถากถางพืชเดิมออก เนื่องจากเป็นพืชซึ่งต้องการดินที่มีลักษณะทางกายภาพและสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในดินสูง ค่า pH ของดินที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 5.5-7 ไม่ทนทานต่อสภาพดินเค็ม และดินที่ปลูกข้าวโพดในระยะแรกอาจมีการถูกชะล้างหน้าดินได้ง่ายมาก เนื่องจากรากยังไม่สามารถหยั่งลึกลงไปในดินได้มากนัก และใบยังมีขนาดเล็กไม่สามารถปกคลุมผิวหน้าดินได้ (Koopmans et al.,1996)

ในการเลือกพันธุ์ข้าวโพดที่เหมาะสมสำหรับปลูกขึ้นอยู่กับ อายุการเก็บเกี่ยว สีของเมล็ด ขนาดของฝัก ความสูงของลำต้น รสชาติ ความต้านทานต่อโรคและแมลง รวมทั้งความเป็นที่ต้องการของตลาด (Levetin and McMahon, 2003)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าวโพด
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว
การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย