วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.

การส่งออก

ประเทศไทยทำการส่งออกเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปจำหน่ายให้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ศรีลังกา ไต้หวัน กัมพูชา สาธารณรัฐเกาหลี ลาว และเวียดนาม แต่เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในประเทศจึงมีการนำเข้าได้แก่ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา อินโดนีเซีย เปรู และลาว (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2542)

ปริมาณของผลผลิตและมูลค่าการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547 นั้น มีการเปลี่ยนแปลงตามความนิยมปลูกของเกษตรกร ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ รวมทั้งความต้องการของตลาด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าวโพด
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว
การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย