วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench

การขยายพันธุ์

ข้าวฟ่างขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด นิยมเตรียมดินโดยการไถพรวนแล้วปรับแต่เป็นร่องยาว จากนั้นจึงหยอดเมล็ดลงในแปลงปลูก ให้มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 12-20 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว 45-60 เซนติเมตร แต่ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำอาจเว้นระยะปลูกไว้กว้างกว่านี้ (Stenhouse and Tippayaruk, 1996)


ภาพที่ 4.46 การปลูกข้าวฟ่างในแปลงปลูกที่ไถดินเป็นร่องยาว
แล้วหยอดเมล็ดลงในแปลงปลูกโดยตรง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าวฟ่าง
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว-การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย