วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench

นิเวศวิทยา

ข้าวฟ่างเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้หลายแบบ มีหลากหลายลักษณะทั้งทางด้านสันฐานวิทยาและสรีรวิทยา มีลักษณะเด่นที่สามารถต้านทานต่อสภาพแวดล้อมอันแห้งแล้งได้คือ ระบบรากลึก ใบมีไขเคลือบหนา สามารถชะงักการเจริญเติบโตในช่วงที่ขาดน้ำและมีการเจริญเติบโตต่อไปได้อีกเมื่อได้รับน้ำ เป็นพืชที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบพืชซีสี่ (C4-Photosynthetic Pathway) มีทั้งสายพันธุ์ที่เป็นพืชวันสั้นและพืชวันยาว สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพอุณหภูมิต่างๆ แต่การติดเมล็ดต้องเกิดขึ้นในสภาพอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วย ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 12-15 องศาเซลเซียส จะไม่มีการติดเมล็ดเกิดขึ้น สามารถเจริญเติบโตในพื้นที่แห้งแล้งปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 400-600 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งข้าวโพดไม่สามารถเจริญเติบโตได้ นอกจากนี้ยังสามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินที่มีค่า pH ตั้งแต่ 5.0-8.5 และดินเค็มในระดับที่ข้าวโพดไม่สามารถเจริญเติบโตได้ (Stenhouse and Tippayaruk , 1996)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าวฟ่าง
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว-การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย