วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench

การเก็บเกี่ยว-การส่งออก

การเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างกระทำได้โดยการตัดช่อของเมล็ดทั้งช่อ ด้วยมีดหรือเคียวหรือตัดฟันทั้งลำต้น แล้วทำการนวดเมล็ดออก หรืออาจใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวช่อของข้าวฟ่าง แล้วส่งไปยังเครื่องนวดเมล็ดแยกออกจากก้านช่อในภายหลัง อายุในการเก็บเกี่ยวเมล็ดขึ้นกับสายพันธุ์ ((Stenhouse and Tippayaruk, 1996)

การส่งออก

ในประเทศไทยมีการปลูกข้าวฟ่างเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นส่วนใหญ่โดยมีการปลูกเพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ คือ ไต้หวัน มาเลเซีย ญี่ปุ่น ซาอุดิอาระเบีย และอาหรับ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2542)

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกของข้าวฟ่างในปี พ.ศ. 2542-2547 ดังตารางที่ 4.4 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าวฟ่าง
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว-การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย