วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.

การจำแนกข้าวสาลี

ข้าวสาลี(Triticum aestivum) เป็นข้าวสาลีขนมปังหรือ bread wheat มีการปลูกคิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดบนโลก มีการจำแนกตามลักษณะนิสัยในการเจริญเติบโตดังนี้ (ดิเรก, 2540)

  1. ข้าวสาลีประเภทปลูกข้ามฤดูหนาว (winter-habit wheats) เป็นข้าวสาลีที่ปลูกในฤดูใบไม้ร่วงคือเดือนตุลาคม และหยุดการเติบโตในช่วงฤดูหนาว เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิจะมีการออกช่อดอกหรือรวง และสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงฤดูร้อนคือเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ข้าวสาลีในกลุ่มนี้ต้องการอุณหภูมิต่ำ 1-5 องศาเซลเซียสในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจึงจะสามารถออกดอกได้ ถ้าปลูกในสภาพอุณหภูมิที่ไม่ต่ำเพียงพอก็จะไม่มีการออกดอก
  2. ข้าวสาลีปลูกต้นฤดูใบไม้ผลิ (spring-habit wheats) เป็นข้าวสาลีที่มีการปลูกในฤดูใบไม้ผลิหลังจากหิมะละลายแล้วในเดือนเมษายน เมื่อถึงเดือนมิถุนายนจะเริ่มออกดอก และเก็บเกี่ยวได้ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม เป็นข้าวสาลีที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3-6 เดือน
  3. ข้าวสาลีที่ปลูกได้ทั้งสองประเภท (facultative wheats) มีความทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็น และไม่จำเป็นต้องได้รับสภาพอุณหภูมิต่ำเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อกระตุ้นการสร้างช่อดอกและเมล็ด ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวสาลีกลุ่มนี้น้อยมาก ประมาณร้อยละ 3 ของพื้นที่ทั้งหมด

 


ภาพแปลงปลูกข้าวสาลีประเภทปลูกข้ามฤดูหนาว
มีหิมะทับถมในแปลงปลูก (Moore and Clark, 1995)


ภาพแปลงปลูกข้าวสาลีในฤดูใบไม้ผลิ
(Moore and Clark, 1995)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าวสาลี
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว-การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย