วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.

นิเวศวิทยา

ข้าวสาลีเป็นพืชที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบพืชซีสาม (C3–cycle photosynthesis) และเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเขตอากาศอบอุ่น ต้องการอุณหภูมิประมาณ 10-24 องศาเซลเซียสในการเจริญเติบโต ที่ระดับอุณหภูมิต่ำจะทำให้ข้าวสาลีมีผลผลิตสูง แต่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส ต้นข้าวสาลีจะหยุดการเจริญเติบโต และที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสต้นข้าวสาลีจะตายเนื่องจากความร้อนสูงมากเกินไป ในพื้นที่เขตอากาศร้อนชื้นที่มีการปลูกข้าวสาลี จะต้องทำการปลูกบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิต่ำ หรือปลูกในฤดูกาลที่มีอุณหภูมิต่ำ ปริมาณน้ำที่ต้องการในฤดูกาลปลูกคือ 250 มิลลิเมตร ซึ่งมีระดับน้ำบนหน้าดินลึก 1.5 เมตร ข้าวสาลีไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณแสงและธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากเพียงพอ ข้าวสาลีชอบดินที่มีการระบายอากาศและน้ำดี มีหน้าดินลึก มีอินทรีย์วัตถุ 0.5% หรือมากกว่า ค่า pH อยู่ระหว่าง 5.5-7.5 ไม่ชอบดินที่มีเกลือปนอยู่ โรคของข้าวสาลีแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ (van Ginkel and Villareal, 1996)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าวสาลี
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว-การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย