วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.

การเก็บเกี่ยว-การส่งออก

ข้าวสาลีจะถูกเก็บเกี่ยว เมื่อรวงข้าวและส่วนต่างๆ ของลำต้นเหี่ยวแห้ง ในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และในทวีปยุโรปที่มีการปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่จะมีการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเกี่ยวข้าวขนาดต่างๆ แต่ในประเทศกำลังพัฒนาหรือพื้นที่ซึ่งมีการปลูกเป็นแปลงขนาดเล็ก จะเก็บเกี่ยวโดยใช้เคียวเกี่ยวด้วยแรงงานคน รวงข้าวที่เกี่ยวแล้วจะถูกกองทิ้งไว้ในแปลงปลูกเพื่อตากแดดลดความชื้นในเมล็ด การนวดเมล็ดข้าวออกจากรวงทำได้โดยการใช้เครื่องนวดข้าวสาลีแบบโบราณ เครื่องนวดข้าวสาลีที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ การย่ำรวงข้าวด้วยคนหรือสัตว์ การขับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กบนกองรวงข้าว การฟาดรวงข้าวบนกำแพง ถังน้ำมัน ลานนวดข้าว หรือเสื่อให้เมล็ดร่วงออกมาจากรวงข้าว การใช้เครื่องนวดข้าวเจ้าก็สามารถใช้ในการนวดข้าวสาลีได้ (van Ginkel and Villareal, 1996)

การส่งออก

ในประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตน้อย แทบไม่มีการส่งออกแต่มีการนำเข้าข้าวสาลี แป้งข้าวสาลี ข้าวสาลีบด กลูเต็น เส้นบะหมี่ เส้นมักกะโรนี และเส้นสปาเก็ตตี จากต่างประเทศมาทดแทนความต้องการภายในประเทศซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี แต่ขณะเดียวกันโรงงานบางแห่งสามารถนำเมล็ดข้าวสาลีจากต่างประเทศมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต แป้งสาลี ข้าวสาลีบด เส้นบะหมี่ เส้นมักกะโรนี และเส้นสปาเก็ตตี เพื่อส่งจำหน่ายออกไปยังต่างประเทศได้ (ดิเรก, 2540)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าวสาลี
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว-การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย