วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

 • กรมการค้าต่างประเทศ. 2548. เมนูเด็ดอาหารข้าว. มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. แหล่งที่มา: http://www.thaoroce.org/html/recipe/index.htm, 24 มกราคม 2548.
 • กรมอนามัย. 2548. ธัญพืชและผลิตภัณฑ์. กระทรวงสาธารณสุข. แหล่งที่มา: http://www.anamai.moph.go.th/nutri/FoodTable/Html/g _01.html,21 มีนาคม 2548.
 • กฤษฎา สัมพันธารักษ์. 2537. พืชไร่ : Guide for Field Crops in the Tropics and the Subtropics. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ ฯ. 223 น.
 • คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา. 2542. พืชเศรษฐกิจ. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ 471 น.
 • งามชื่น รัตนดิลก. 2528. พันธุ์ข้าวบาร์เลย์กับลักษณะที่สัมพันธ์กับคุณภาพมอลท์. น. 22-38.ใน เฉลิมลาภ ช่วย ประสิทธิ์, บรรณาธิการ .การปลูกข้าวบาร์เลย์. เอกสารทางวิชาการ การฝึกอบรมการปลูกข้าวบาร์เลย์ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวบาร์เลย์ 14-22 กันยายน 2528 ณ ไร่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, เชียงราย.
 • งามชื่น รัตนดิลก. 2548. รศ.ดร.งามชื่น รัตนดิลก. ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช 50 ปี มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . แหล่งที่มา: http://www.rdi.ku.ac.th/WebProjectRes/Seed/Ngamchuan.html, 10 เมษายน 2548
 • จุฬี ทิพยรักษ์ , 2540. หน่วนที่ 7 การจัดการการผลิตข้าวฟ่าง . น. 627-699. ใน สุมิตรา โภชนา และสมพิศ นิชลานนท์, บรรณาธิการ . การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ หน่วยที่ 1-7. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, กรุงเทพ ฯ.
 • ชาญ มงคล. 2536. ข้าว. ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, กรุงเทพ ฯ. 149 น.
 • ดิเรก ทองอร่าม. 2540. การจัดการการผลิตธัญพืชเมืองหนาว. น.1-115. ใน อัจฉรา จิตตลดากร, บรรณาธิการ.การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ หน่วยที่ 8-15. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, กรุงเทพ ฯ.
 • ทวีศักดิ์ ภู่หลำ. 2540. หน่วยที่ 6 การจัดการการผลิตข้าวโพด. น. 529-626. ใน สุมิตรา โภชนา และสมพิศ นิชลานนท์, บรรณาธิการ . การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ . สาขาวิชาส่งเสริมการ เกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, กรุงเทพ ฯ.
 • ธำรงศิลป โพธิสูง . 2547. ข้าวฟ่างไม้กวาด KUB 1. แหล่งที่มา: http://158.108.51.130/neweto/e- book/plant/rice/rice – KU 1. Pdf., 23 เมษายน 2547.
 • นิรนาม. 2547 ก. ข้าวอาหารแห่งอารยะ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. แหล่งที่มา: http://www.ipst.ac.th/Thaiversion/publications/in_sci/rice_civilize.html, 8 ตุลาคม 2547.
 • นิรนาม. 2547 ข. การค้าข้าว. รู้เรื่องข้าว. มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. แหล่งที่มา: http://www.thairice.org/html/about_rice8_2.htm, 24 กันยายน 2547.
 • นิรนาม. 2548 ก. พันธุ์ข้าวเจ้า. พันธุ์ข้าวไทยและการปรับปรุงพันธุ์. มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. แหล่งที่มา: http://www.thairice.org/html/aboutrice/about_rice_6_1.htm, 12 มีนาคม 2548.
 • นิรนาม. 2548 ข. สะเมิง 1 (Samerng 1). ธัญพืชเมืองหนาว. กรมวิชาการเกษตร. แหล่งที่มา: http://www.doa.go.th/rri/tech/SM1.htm, 10 เมษายน 2548.
 • บริบูรณ์ สมฤทธิ์ . 2540 . หน่วยที่ 4 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการจัดการการผลิตข้าว . น. 251-379. ใน สุมิตรา โภชนา และสมพิศ นิชลานนท์, บรรณธิการ . การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ . สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, กรุงเทพ ฯ.
 • บุญล้อม บุญสิทธิ์. 2548. ข้าวบาร์เลย์. ธัญพืชเมืองหนาวของไทย. สัมมนาพืชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2545. แหล่งที่มา: http://www.geocities.com/psplant/ps_seminar_Boonlom.htm?200510, 10 มีนาคม 2548.
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2542. ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ : เอกสารสถิติ การเกษตร เลขที่ 16/2542 พฤษภาคม 2542. สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 253 น.
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2548 ก. ข้าวรวมทั้งหมด : ปริมาณและมูลค่าการส่งออกรายเดือน.สถิติ. แหล่งที่มา: http://www.oae.go.th/statistic/export/1301SR.xls, 20 เมษายน 2548.
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2548 ข. ข้าวหอมมะลิไทย : ปริมาณมูลค่าการส่งออกรายเดือน. สถิติ. แหล่งที่มา: http://www.oae.go.th/statistic/export/1301MA.xls, 20 เมษายน 2548
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2548 ค. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์: ปริมาณมูลค่าการส่งออกรายเดือน. สถิติ. แหล่งที่มา: http://www.oae.go.th/statistic/export/1301MZ.xls,20 เมษายน 2548.
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2548 ง. ข้าวฟ่าง: ปริมาณมูลค่าการส่งออกรายเดือน. สถิติ. แหล่งที่มา: http://www.oae.go.th/statistic/export/1301SR.xls, 20 เมษายน 2548.
 • สุรชัย มัจฉาชีพ. 2535. พืชเศรษฐกิจในประเทศไทย. สำนักพิมพ์แพร่พิทยา, กรุงเทพฯ. 275 น.
 • อัจฉรา จิตตลดากร, เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, หฤษฎี ภัทรดิลก และโอภาวดี เข็มทอง. 2540. หน่วยที่ 1
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธัญพืชและพืชอาหารสัตว์และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง. น. 1-87 ใน สุมิตรา โภชนา และสมพิศ นิชลานนท์, บรรณธิการ . การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ . สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, กรุงเทพ ฯ.
 • Benette, M.D. and I.J. Leitch. 2005. Plant DNA C-value Database. Royal Botanic Gardens, Kew. Available Source: http://www.rbgkew.org.uk/cval/homepage.html, April 5, 2006.
 • Ceccarelli, S. and S. Grando. 1996. Hordeum vulgare L., pp. 99-102. In Grubben, G. J. H. and S. Partohardjono, eds. Plant Resources of South–East Asia No. 10 : Cereals . PROSEA Foundation, Indonesia.
 • CGIAR online. 2001. Sorghum (Sorghum bicolor) . Available Source: http://www. cgiar.org/research/res _sorghum. Htm, April 23, 2004.
 • Darwinkel , A. 1996. Secale cereale L., pp. 123-127. In Grubben, G. J. H. and S. Partohardjono, eds. Plant Resources of South–East Asia No. 10 : Cereals . PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Grubben, G. J. H. and S. Partohardjono. 1996. Plant Resources of South–East Asia No. 10 : Cereals . PROSEA Foundation, Indonesia. 199 p.
 • KGSPA. 2004. Kansas Grain Sorghum. Available Source: http://www.ksgrains.com/sorghum/. April 23, 2004.
 • Koopmans, A., H. ten Have and Subandi. 1996. Zea mays L., pp. 143-149. In Grubben, G. J. H. and S. Partohardjono, eds. Plant Resources of South–East Asia No. 10 : Cereals . PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Levetin,E and K. McMahon. 2003 Plants and Society. thrid edition. McGraw-Hill Higher Education, USA. 508 p.
 • Moore, R. and W.D. Clark. 1995. Botany : Plant Form and Function. Wm.C.Brown Publishers, USA. 512 p.
 • Nebraska Agriculture In the Classroom. 2004. Grain Sorghum. Available Source: http://www.nefb.org/ag- ed/sorghum.html, April 23, 2004.
 • Northington, D.K. and E.L. Schneider. 1996. The Botanical World. Second edition. Wm.C.Brown Publishers, USA. 480 p.
 • Pramkaew, C. 1996. My Country : Thailand …Land of Everlasting Smile. Bangkok Photographic Society, Thailand. 208 p.
 • Rajvanshi , A.K. and N. Nimbkar . 2004. Sweet Sorghum R&D At the nimbkar Agricultural Research Institue. แหล่งที่มา : http:// nariphaltan.virtualave.net/sorghum.htm, 23 April 2004.
 • Stenhouse, J. W. and J.L. Tippayaruk. 1996. Sorghum bicolor (L.) Moench. pp. 130-136. In Grubben, G. J. H. and S. Partohardjono, eds. Plant Resources of South–East Asia No. 10 : Cereals . PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Van Ginkel, M. and R. L. Villarel. 1966. Triticum L., pp. 137-143. In Grubben, G. J. H. and S. Partohardjono, eds. Plant Resources of South–East Asia No. 10 : Cereals . PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Vergara, B.S. and S. K. De Datta. 1996. Oryza sativa L., pp. 106-115. In Grubben, G. J. H. and S. Partohardjono, eds. Plant Resources of South–East Asia No. 10 : Cereals . PROSEA Foundation, Indonesia.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย