ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

อารยธรรม

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมอียีปต์
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมจีน
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมอียีปต์

      ชนชาติอียิปต์โบราณตั้งถิ่นฐานในดินแดนลุ่มแม่น้ำไนล์ เมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อน คริสต์ศักราช อารยธรรมอียิปต์ได้ให้ความรู้แก่มนุษยชาติมากมาย สืบเนื่องมาจากความเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิด ทำให้ชาวอียิปต์คิดค้นการทำมัมมี่ศพเพื่อรักษาศพไม่ให้เน่าเปื่อยและสร้างที่บรรจุศพอย่างแข็งแรง คือ พีระมิด การสร้างพีระมิด คือ อัตลักษณ์ทางความคิดที่บ่งบอกแห่งความเป็น นักวิทยาศาสตร์ของชาวอียิปต์ เพราะต้องใช้ทั้งทางความรู้ด้านกลศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถาปัตยกรรมที่ล้ำยุคซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้คำตอบว่าคนสมัยโบราณสามารถทำได้อย่างไรแต่ชาวอียิปต์สามารถทำได้ ชาวอียิปต์สามารถเคลื่อนย้ายหินโดยใช้ความรู้ทั้งกลศาสตร์โดยความรู้ทางกลศาสตร์ใช้ในการลากหินโดยการใช้ล้อช่วยในการเคลื่อนที่และการเคลื่อนย้ายโดยอาศัยการท่วมของน้ำ ชนชาติอียิปต์โบราณคือนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างที่สำคัญเพราะสามารถสร้างความรู้จากการเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยสามรถนำความเชื่อของตนมาเป็นแรงบัลดาลใจในการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ผสมผสานตัวแทนของศาสตร์ความรู้ต่างๆมากมายเพื่อให้คนรุ่นหลังศึกษาต่อไป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย