ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

อารยธรรม

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมอียีปต์
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมจีน
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมจีน

      การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา คือ อัตลักษณ์ที่สำคัญของชนชาติจีน คือการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาที่ตนถือปฏิบัติ แนวปรัชญาที่สำคัญของอารยธรรมจีนคือ ลัทธิขงจื้อ ขงจื้อเน้นหนักในการบ่มเพาะเรื่องเมตตาธรรม ความชอบธรรม และจารีตประเพณี คำสอนของท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและงดงามอย่างยิ่ง ความคิดของขงจื้อได้กลายเป็นแกนหลักสำคัญในอารยธรรมจีน และมีอิทธิพลสำคัญต่อความคิดของชนชาติจีนคุณธรรมอันดับแรกที่ขงจื้อสอนสั่งคือ ”เหริน” หรือเมตตาธรรม เมื่อลูกศิษย์แต่ละคนของ ท่านขงจื่อเรียนถามท่านอาจารย์ว่า "อะไรเรียกว่า เหริน " ท่านก็จะตอบโดยพิจารณาตามบุคลิกอุปนิสัยใจคอของลูกศิษย์คนนั้น ๆ ดังนั้นเมื่อเห็นคำอธิบายกับลูกศิษย์แต่ละคนแล้วก็ไม่เหมือนกันเลย แต่ต้องเอาคำอธิบายทั้งหลายมารวมความกันจึงเป็นความหมายอัน สมบูรณ์แบบของ "เหริน" ดังนั้นการที่คนมีหลักหรือแกนในการดำเนินชีวิตก็เปรียบเสมือนเรื่อที่มีหางเสืออันแข็งแรงย่อมที่จะมีชีวิตดำเนินไปอย่างมีความปกติสุข

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย