Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

อารยธรรม

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมอียีปต์
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมจีน
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมกรีก

      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยกรีก คือ ความเจริญอันสูงสุดของของอารยธรรมกรีกซึ่งเป็นมรดกอันสำคัญของโลก ในอาณาบริเวณรอบทะเลเอเจียน (Aegean Sea) มีกลุ่มชนเฮลเลียน(Hellenes) อาศัยอยู่และเรียกชื่อประเทศว่าเฮลลาส (Hellas) แต่คนส่วนใหญ่เรียกชนกลุ่มนี้ว่า กรีก (Greeks) กลุ่มชนพวกนี้มีการปกครองเป็นแคว้นเล็ก ๆ และมีการพัฒนาด้านปรัชญา กฎหมาย และวิทยาศาสตร์ อย่างสูงสุดซึ่งหลายสาขาวิชายังมีการใช้จนถึงปัจจุบัน แคว้นในจักรวรรดิ์กรีกที่ได้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ได้แก่แคว้นไอโอเนีย(Ionia) เป็นสถานที่ๆ วิทยาศาสตร์สมัยกรีกได้เริ่มเจริญรุ่งเรืองเป็นแห่งแรก ชาวกรีกมีอักษรฟีนิเชียน (Phaenician) ใช้เพื่อบันทึกความรู้ต่าง ๆ ซึ่งอักษรนี้ต่อมาได้พัฒนาเป็นอักษรละตินและอังกฤษ นักปรัชญา และนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกที่สำคัญได้แก่

ความยิ่งใหญ่ทางความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่แห่งการพัฒนา วิทยาศาสตร์จึงกลายเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาอาณาจักรแต่หากมีแต่การพัฒนาทางด้านความเจริญทางด้านวัตถุแต่อ่อนแอด้อยค่าทางด้านจิตใจแล้ว อาณาจักรก็เกิดการล่มสลายได้แม้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ตาม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com