ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

อารยธรรม

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมอียีปต์
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมจีน
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมกรีก

      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยกรีก คือ ความเจริญอันสูงสุดของของอารยธรรมกรีกซึ่งเป็นมรดกอันสำคัญของโลก ในอาณาบริเวณรอบทะเลเอเจียน (Aegean Sea) มีกลุ่มชนเฮลเลียน(Hellenes) อาศัยอยู่และเรียกชื่อประเทศว่าเฮลลาส (Hellas) แต่คนส่วนใหญ่เรียกชนกลุ่มนี้ว่า กรีก (Greeks) กลุ่มชนพวกนี้มีการปกครองเป็นแคว้นเล็ก ๆ และมีการพัฒนาด้านปรัชญา กฎหมาย และวิทยาศาสตร์ อย่างสูงสุดซึ่งหลายสาขาวิชายังมีการใช้จนถึงปัจจุบัน แคว้นในจักรวรรดิ์กรีกที่ได้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ได้แก่แคว้นไอโอเนีย(Ionia) เป็นสถานที่ๆ วิทยาศาสตร์สมัยกรีกได้เริ่มเจริญรุ่งเรืองเป็นแห่งแรก ชาวกรีกมีอักษรฟีนิเชียน (Phaenician) ใช้เพื่อบันทึกความรู้ต่าง ๆ ซึ่งอักษรนี้ต่อมาได้พัฒนาเป็นอักษรละตินและอังกฤษ นักปรัชญา และนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกที่สำคัญได้แก่

  • เทลิสแห่งไมเลตุส (Thales of Milletus 636-546 ก่อน ค.ศ) ท่านผู้นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกของกรีกและมนุษย์ชาติ ซึ่งให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และเรขาคณิต
  • เอมเพโดคลีส (Empedocles 495-430 ก่อน ค.ศ) ตั้งทฤษฎีธาตุสี่ (Theory of Four Humours)กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยดิน น้ำ ลม ไฟ
  • ฮิปโปเครตีส (Hippocrates 490-377 ก่อน ค.ศ) บิดาแห่งการแพทย์ ลบล้างความเชื่อที่ว่าโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากการกระทำของสิ่งเหนือธรรมชาติ
  • อริสโตเติล (Aristotle 384-322 ก่อน ค.ศ) บิดาแห่งวิชาสัตววิทยา ธรรมชาติวิทยาและศาสตร์ด้านอื่น ๆ อีกมาก เป็นนักปราชญ์ชาวกรีกที่สำคัญ เนื่องจากคำสอนของอริสโตเติล มีการถ่ายทอดและเชื่อเถือในชนชาติต่างๆ

ความยิ่งใหญ่ทางความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่แห่งการพัฒนา วิทยาศาสตร์จึงกลายเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาอาณาจักรแต่หากมีแต่การพัฒนาทางด้านความเจริญทางด้านวัตถุแต่อ่อนแอด้อยค่าทางด้านจิตใจแล้ว อาณาจักรก็เกิดการล่มสลายได้แม้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ตาม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย