ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

อารยธรรม

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมอียีปต์
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมจีน
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมโรมัน

      จักรวรรดิโรมัน เป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในอดีตมีศูนย์กลางคือกรุงโรมถูกปกครองโดยจักรพรรดิ ประเทศในปัจจุบันนี้เคยมีพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน คืออังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี กรีซ ตุรกี และอียิปต์ ในการควบคุมจักวรรดิที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ โรมันได้พัฒนาแนวความคิดสำคัญทางด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านกฎหมายและการปกครอง ถือเป็นมรดกที่สำคัญที่สุดของโรมัน กฎหมาย ฉบับแรกเกิดขึ้นเมื่อปี 450 ก่อน ค.ศ. คือ กฎหมาย 12 โต๊ะ ได้พัฒนามาเป็นเวลาเกือบ 1000 ปี มาเป็น ประมวลกฎหมายจัสติเนียน ที่ยึดแนวปรัชญาสโตอิคเป็นหลักในคริสตศตวรรษที่ 6 คือ การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติของจักรพรรดิ วิธีพิพากษาคดี กฎหมายบุคคล กฎหมายสาธารณชน กฎหมายการค้า ถือว่ากฎหมายของโรมันมีความเที่ยงตรง ยุติธรรม มีมนุษยธรรม ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมกัน คือหลักของผู้ต้องหาที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่าผิดจริง การทรมานให้รับสารภาพเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หลักปรัชญาของสโตอิค มีอิทธิพลต่อการกำหนดกฎหมายของประเทศต่างๆในระยะต่อมาโรมันเป็นผู้วางโครงร่างใการเมือง การปกครองหลายด้าน เช่น การเงิน สภาซีเนต หรือสภาสูง การตั้งกงสุล การมีประชามติ การกำหนดบทบาทพลเมือง การสำรวจสำมะโนครัว ศัพท์ทางกฎหมายและการเมืองยังคงใช้เป็นรากฐานมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งใช้ภาษาละตินเป็นต้นแบบ หากทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนรู้จักการวางตัวปฏิบัติผู้อื่นและดำเนินชีวิตตามครรลองกฏหมายและศีลธรรมอันดีแล้วย่อมนำความเจริญและดีงามมาสู่ชนในชาติได้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย