Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivist theory)

ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
รูปแบบของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (types of constructivism)
กลไกการพัฒนาทางปัญญา (Mechanism of Cognitive development)
การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการสอนใน CLEs
การออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเปิด (open-ended Environment)
ฐานการช่วยเหลือสำหรับการกล่าวออกมาและการสะท้อนผล
เครื่องมือกระบวนการ (Processing Tool)

กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการสอนใน CLEs

1. รูปแบบจำลอง (modeling) เป็นกลยุทธ์การสอนที่นำใช้ได้ง่ายที่สุด มี 2 ชนิดคือ รูปแบบปฏิบัติการที่เห็นได้ และ รูปแบบความคิดของกระบวนการทางความคิดที่เห็นได้ รูปแบบพฤติกรรมใน CLEs แสดงให้เห็นถึงวิธการปฏิบัติกิจกรรมที่ระบุโครงสร้างกิจกรรมรูปแบบความคิด การกล่าวออกมาอย่างมีเหตุผล (สะท้อนถึงการกระทำ) ที่ผู้เรียนสามารใช้ในขณะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

2. การฝึกสอน (coaching)
เพื่อที่จะสร้างความเชี่ยวชาญในกระบวนการเริ่มต้น ในแต่ะขั้นของการกระทำที่เป็นความสามารถของผู้เรียน จะมีการปรับปรุงด้วยการฝึกสอน หรือการโค้ช (coach) บทบาทของโค้ช มีความซับซ้อน และไม่แน่ชัด โค้ชที่ดีจะกระตุ้นจูงใจผู้เรียน ให้วิเคราะห์กระบวนการของผู้เรียน จัดเตรียมการสะท้อนผล และแนะนำให้ปฏิบัติและวิธีการเรียนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและก่อให้เกิดการไตร่ตรอง และกล่าวออกมาในสิ่งที่เรียน บทบาทโค้ช มีดังนี้

  1. ให้แรงจูงใจในทันที
  2. การสังเกตและการควบคุมปฏิบัติการผู้เรียน
  3. กระตุ้นให้เกิดการไตร่ตรอง
  4. กระตุ้นรูปแบบการทำความเข้าใจของผู้เรียน

3. การช่วยเหลือ (scaffolding) รูปแบบจำลองมุ่งเน้นการปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญ การฝึกสอน CLEs เชื่อว่า การช่วยเหลือในการที่ผู้เรียนไม่สามารถลงมือกระทำภารกิจด้วยตนเอง เป็นวิธีการที่จะสนับสนุนผู้เรียนมากกว่าจะมุ่งเน้นภารกิจในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของทั้งผู้สอน และ ผู้เรียน ในการให้การสนับสนุนที่จำเป็นได้แก่

  1. การปรับความยากของภารกิจ โดยการช่วยเหลือทำให้ภารกิจนั้นง่ายขึ้น
  2. ปรับโครงสร้างภารกิจเพื่อที่จะแทนที่ความรู้ การออกแบบภารกิจใหม่ ในวิถีทางที่สนับสนุนผู้เรียน นั่นคือ การแทนที่ในภารกิจ ซึ่งภารกิจจะยังคงถูกแทนที่โดยการเสนอแนะ หรือ กำหนดการใช้ของเครื่องมือทางปัญญาที่ช่วยผู้เรียนนำเสนอ
  3. จัดเตรียมทางเลือกในการประเมิน การเรียนรู้จะดำเนินไปพร้อมกับการประเมิน ผู้เรียนพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสบการณ์มามาก สำหรับนิยามประสบการณ์ที่คาดหวังและศึกษาตามนั้น

จากการศึกษาการออกแบบ CLEs ข้างต้น จะเห็นว่าแนวคิดที่สำคัญได้แก่ ความคิดรวบยอดในองค์ประกอบของ CLEs และกลยุทธ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติการของผู้เรียนใน CLEs โดยเน้นที่จะจัดแนวทางสำหรับการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เพื่อที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างการเรียนรู้ การสร้างความหมายในแต่ละบุคคล และค้นหาความสัมพันธ์แนวคิดใหม่กับประสบการณ์อย่างตั้งใจ และการเรียนรู้เดิ การสร้างการเรียนรู้จะช่วยประกันความคิดรวบยอดและกลยุทธ์ทางความคิด ในทางกลับกันก็เพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ CLEs

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com