ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivist theory)

ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
รูปแบบของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (types of constructivism)
กลไกการพัฒนาทางปัญญา (Mechanism of Cognitive development)
การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการสอนใน CLEs
การออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเปิด (open-ended Environment)
ฐานการช่วยเหลือสำหรับการกล่าวออกมาและการสะท้อนผล
เครื่องมือกระบวนการ (Processing Tool)

การออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเปิด (open-ended Environment)

การออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเปิด ของ Hannafin เป็นหลักการ ที่มีรากฐานมาจากปรัชญาการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ ที่มีหลักการเกี่ยวกับการจัดสภาพการเรียนรู้ที่มีอยู่ในบริบท และผู้เรียนจะสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง ข้อสันนิษฐาน เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้นี้ Yu Chang ได้สรุปไว้ว่า เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับ social cognitive ที่เกิดจากบุคคล พฤติกรรม และ สิ่งแวดล้อม ที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน และ การที่ มนุษย์ จะต้องเป็นผู้เรียนลงมือปฏิบัติ และสร้างความรู้ด้วยตัวเขาเอง

รูปแบบของ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเปิดได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของ ปรัชญาการเรียนรู้

 • Individual constructivism ที่มุ่งความสนใจไปยัง กระบวนการหาความรู้ ด้วยตนเอง และ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์เรียนรู้
 • Social constructivism มุ่งความสนใจไปยัง บริบทการเรียนรู้ของบุคคล มุมมองนี้ ความรู้เป็นการสร้างร่วมกัน โดยตัวบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับบริบทในสังคม
 • Radical Construcivism มุ่งความสนใจไปยัง กระบวนของความรู้ ที่เป็นความรู้ที่แท้จริงมุมมองนี้ บุคคล จะสร้างความรู้ ด้วย ประสบการณ์ที่เป็นอัตวิสัย (subjective) ประสบการณ์ ของตัวเอง (Von Glassersfeld)

ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) มาจากรากฐานทางทฤษฎี ดังนี้

 1. cognitive apprenticeship กระบวนการฝึกหัดทางพุทธิปัญญา
 2. cognitive model of learning by doing ต้นแบบทางพุทธิปัญญาการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ
 3. social constructivism and situated cognition
 4. Zone of proximal development

การออกแบบกรอบ ( Design Framework) ฐานความช่วยเหลือ มีดังนี้

ฐานความช่วยเหลือในการสร้างความคิด (Scaffolding for sense making)

 1. ใช้เพื่อสร้างสิ่งแทนความรู้ (representation) และการใช้ภาษาเพื่อเป็นสะพานเชื่อม (Bridge) กับผู้เรียน ให้เกิดความเข้าใจ
 2. จัดระเบียบเครื่องมือ และสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่รอบๆ
 3. ใช้เพื่อสร้างสิ่งแทนความรู้ (represent) เพื่อตรวจสอบผู้เรียนในหลาย ๆ ทาง

ฐานความช่วยเหลือในกระบวนการจัดการ (Process Management)

 1. เป็นการจัดเตรียมโครงสร้าง สำหรับภารกิจ และ หน้าที่ ที่มีความซับซ้อน
 2. เป็นการฝัง (embed) ผู้เชี่ยวชาญ (expert) ในการชี้แนะเกี่ยวกัปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 3. เป็นการจัดการที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ได้ทำให้เป็นที่โดดเด่น (nonsalient) เป็นภารกิจตามปกติ (routine task)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย