ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วิถีอิสาน

ประเพณีผูกเสี่ยว
ประเพณีกินดอง
ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีงานบุญผะเหวด
ประเพณีแห่ผีตาโขน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่

ประเพณี "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" เป็นประเพณีงานบุญท้องถิ่นของชาวจังหวัดเลย คําว่า "ฮีตสิบสอง" หมายถึง งานประเพณีสิบสองเดือน เช่น เดือนอ้าย คืองานบุญเข้ากรรม เดือนยี่ คืองานบุญคูณลาน เดือนสาม คืองานบุญข้าวจี่ เดือนสี่ คืองานบุญพระเวส(หรือผะเหวด) เดือนห้า คืองานบุญสงกรานต์ เดือนหก คืองานบุญบ้องไฟ เดือนเจ็ด คืองานบุญซําฮะ เดือนแปด คืองานบุญเข้าพรรษา เดือนเก้า คืองานบุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ คืองานบุญข้าวสาก หรือ บุญสลากภัต และเดือนสิบสอง คืองานบุญกฐิน ส่วน "คองสิบสี่" หมายถึงหลักทํานองคลองธรรมที่คนในสังคมที่พึงปฎิบัติต่อกันเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เช่น หลักที่เจ้านายผู้ปกครองพึงปฎิบัติต่อราษฎร หลักปฎิบัติของคนในครอบครัว หลักปฎิบัติของพระสงฆ์องค์เจ้า เป็นต้น งานประเพณีเทศกาลต่างๆ ตามฮีตสิบสองนี้เป็นงานบุญที่ถือปฎิบัติกันทั่วไปในภาคอิสาน แต่ละท้องถิ่นก็อาจจะมีลายละเอียดปลีกย่อยหรือพิธีกรรม เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันออกไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย