ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วิถีอิสาน

ประเพณีผูกเสี่ยว
ประเพณีกินดอง
ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีงานบุญผะเหวด
ประเพณีแห่ผีตาโขน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ประเพณีไหลเรือไฟ

"ไหลเฮือไฟ" ในภาษาอิสาน เป็นประเพณีลอยกระทงตามแบบอิสาน จะจัดในช่วงเทศกาลออกพรรษาของชาวจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าโขง เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า ในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาเทวโลก หลังจากที่พระพุทธองค์ ได้เสด็จขึ้นไปจําพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดง พระธรรมโปรดพระพุทธมารดา และเป็นความเชื่อถืออีกว่าถ้าจัดพิธีนี้ขึ้น ก็จะเป็น การแสดงความเคารพต่อพระยานาค ที่สถิตอยู่ตามแม่นํ้าใหญ่ ให้คุ้มครองรักษาผู้สัญจรไปมาทางนํ้าไม่ให้มีภัยอันตรายเกิดขึ้น โดยพิธีนี้จะจัดขึ้นในแม่นํ้าใหญ่ๆ เช่น แม่นํ้ามูล แม่นํ้าชี ในจังหวัดเลย และใน แม่นํ้าโขงที่อําเภอเชียงคาน เป็นต้น "เรือไฟ" หรือ "เฮือไฟ" คือเรือที่ทําด้วยท่อนกล้วยและไม้ไผ่ตัวเรือยาวประมาณ 20 -30 เมตร แล้วใช้ไม่ไผ่ซีกจัดทําโครงเป็นรูปเรือประดับด้วยไต้ หรือตะเกียงนํ้ามันวางเรียง ห่างกันประมาณ 1 - 2 คืบ ภายในบรรจุไปด้วยดอกไม้ ธูป เทียน และขนม ข้าวต้ม ฝ้าย ไหม และเครื่องไทยธรรมต่างๆ อีกมากมาย ที่พุทธศาสนิกชนที่มี จิตศรัทธาซื้อมาร่วมทําบุญ ครั้นพอตกคํ่าบรรดาเจ้าของเรือจะจุดไต้หรือ ตะเกียง ให้สว่างแล้วนํ้าเรือของตนออกไปกลางแม่นํ้า แล้วปล่อยให้เรือไหลไป ตามแม่นํ้า คล้ายกับการลอยกระทง และจะมีเรือของหนุ่มๆสาวๆ ที่พากันตีฆ้อง กลอง ร้องรํา ทําเพลงไปด้วยความสนุกสนาน ในเวลานั้นท้องนํ้าก็จะสว่างไสว ไปด้วยไฟระยิบ ระยับ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชมตามริมสองฝั่งแม่นํ้าเป็นอย่างมาก

วันที่จัด วันเพ็ญขึ้น15 คํ่า เดือน 11

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย