ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วิถีอิสาน

ประเพณีผูกเสี่ยว
ประเพณีกินดอง
ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีงานบุญผะเหวด
ประเพณีแห่ผีตาโขน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ประเพณีงานบุญผะเหวด

ประเพณีงานบุญผะเหวด (พระเวส) หรือ "งานบุญเทศน์มหาชาติ" เป็นงานบุญที่สําคัญของชาวพุทธทั่วประเทศ ทั้งในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอิสาน) และภาคใต้ เชื่อกันว่า หากผู้ใดได้ฟังเทศน์ผะเหวดหรือเทศน์มหาชาติจบทั้ง 13 กัณฑ์ ได้แก่

1 กัณฑ์ทศพร
2 กัณฑ์หิมพานต์
3 กัณฑ์ทานกัณฑ์
4 กัณฑ์วนประเวศน์
5 กัณฑ์ชูชก
6 กัณฑ์จุลพน
7 กัณฑ์มหาพน
8 กัณฑ์กุมาร
9 กัณฑ์มัทรี
10 กัณฑ์สักกบรรพ
11 กัณฑ์มหาราช
12 กัณฑ์ฉกษัตริย์
13 นครกัณฑ์

ภายในวันเดียวและบําเพ็ญความดี ผลบุญที่ผู้นั้นได้กระทําลงไปจะส่งให้บุคคลนั้นได้ไปเกิดร่วมชาติเดียวกับพระพุทธเจ้า นอกจากจะมีการฟังเทศน์มหาเวสสันดรชาดกเพื่อสืบศาสนาแล้ว ชาวอิสานยังถือเป็นประเพณีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ในวันนี้จึงจัดให้มีพิธีกรรมขอฝนด้วย เพราะชาวบ้านจินตนาการว่าในช่วงที่พระเวสสันดรและพระนางมัทรีเข้าเมืองคงจะมีคนป่าหรือผีป่าที่เคยปรนนิบัติและเคารพรักพระเวสสันดรร่วมขบวนตามไปด้วย ในงานบุญผะเหวดนี้ ชาวบ้านจะนําผ้าพระเวส (ผ้าที่วาดเป็นเรื่องราวในมหาเวสสันดรชาดกเหมือนกับภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังแต่วาดลงในผ้า)ไปขึงรอบสิม เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานบุญหลวงได้ประ พรมด้วยนํ้าอบนํ้าหอม และยังมีการจัดทําข้าวปุ้นหรือขนมจีน ให้ผู้มาร่วมงานบุญได้กินฟรีกันทุกคน

วันที่จัด ราวเดือน 11 - 12 หลังออกพรรษาของทุกปี ส่วนในภาคอิสานงานบุญผะเหวด เป็นงานบุญที่สําคัญที่สุดในรอบปีของชาวอิสาน ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน 4 ของทุกปี (ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน) ตามจารีตประเพณีที่ทําสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย