ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วิถีอิสาน

ประเพณีผูกเสี่ยว
ประเพณีกินดอง
ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีงานบุญผะเหวด
ประเพณีแห่ผีตาโขน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดขึ้นและถือเป็นประเพณีปฎิบัติมาเป็นประจําทุกปีตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนาและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะทําบุญในตอนเช้าด้วยการถวายดอกไม้ ธูป เทียน แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อ ที่พระภิกษุจะนําไปประกอบพิธีทางพุทธศาสนา ในโบสถ์ โดยเฉพาะการถวายเทียน ซึ่งชาวพุทธถือว่าการทําบุญด้วยเทียนซึ่งให้ความสว่างแก่สาวก ของพระพุทธองค์ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมจะทําให้ชีวิตของ ผู้ถวายรุ่งโรจน์เช่นเดียวกับแสงสว่าง ของเปลวเทียน ประเพณีแห่เทียนจึงเป็นที่แพร่หลายไปทั่วประเทศ ชาวพุทธทั้งหลายก็พยายาม ตกแต่ง หรือแกะสลักเทียนของตนให้งดงามจนเกิดการประกวด"เทียนพรรษา"หรือ"ต้นเทียน"กันขึ้น โดยเทียนที่แกะสลักมักจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนา หรือพุทธประวัติ นอกจากการ ประกวดต้นเทียนแล้ว ยังมีการประกวดนางฟ้า ประจําต้นเทียนการประกวดขบวนแห่ และริ้วขบวนที่แห่เทียนไปรอบเมืองก่อนจะนําไปถวายเป็นพุทธบูชาตามอุโบสถ์ของวัดวาอารามต่างๆ เพื่อให้พระสงฆ์ ได้ใช้จุดบูชาตลอด ระยะเวลา 3 เดือน

วันที่จัด วันเพ็ญเดือน 8 วันอาสาฬหบูชา หรือวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันกําหนดให้พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปทั้งที่บวชใหม่และบวชมาหลายพรรษาต้องอยู่ประจําในวันวัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน ซึ่งกําหนดเป็น 2 ระยะ คือพรรษาแรกหรือ "ปุริมพรรษา" เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 คํ่าเดือน 8 ไปจนถึงวันขึ้น15 คํ่า เดือน 11 และพรรษาหลังหรือ "ปัจฉิมพรรษา" เริ่ม ตั้งแต่วันแรม 1 คํ่า เดือน 9 ไปจนถึงวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน ในปีนั้นก็ให้ถือเอาวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 หลัง เป็นวันเข้าพรรษา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย