ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วิถีอิสาน

ประเพณีผูกเสี่ยว
ประเพณีกินดอง
ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีงานบุญผะเหวด
ประเพณีแห่ผีตาโขน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ในช่วงวันออกพรรษา นอกจากจะมีการทําบุญแล้ว ชาวอิสานในบางท้องที่ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล จะช่วยกันทําปราสาทผึ้งเพื่อนําไปถวายวัดในคุ้มของตน จนกลายเป็นงานบุญประเพณีแห่ปราสาทผึ้งขึ้นเพื่อรักษาประเพณีดั้งเดิม โดยการจัดตกแต่งเครื่องสักการะเป็นรูปปราสาททําด้วยขี้ผึ้งเป็นส่วนประกอบสําคัญ มีการออกแบบลวดลายและประดับประดาอย่างวิจิตรพิสดารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพราะเชื่อกันว่าในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังจากที่เสด็จขึ้นไปเทศนาโปรดพระพุทธมารดานั้น ทวยเทพและ มวลมนุษย์ต่างก็จัดเครื่องสักการบูชามารับเสด็จ ปราสาทผึ้งและเรือไฟก็เป็นเครื่องสักการะในวันนั้นด้วย ชาวบ้านจึงได้ทําปราสาทและเรือไฟมาถวายเป็นพุทธบูชาสืบต่อกันมา งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งมีขึ้นในหลายจังหวัดในภาคอิสาน อาทิเช่น ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งที่ อ. เชียงคาน จ. เลย จะจัดขึ้นตั้งแต่วันขึ้น 11 คํ่า เดือน 11 เรื่อยไปจนถึงเช้าของวันแรม 1 คํ่า เดือน 12 ซึ่งเป็นวันหลังออกพรรษาที่จัดให้มีการตักบาตรเทโว ส่วนงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ที่ อ. เมือง จ. สกลนคร จะมีขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา ในระหว่างวันขึ้น 12 - 15 คํ่า เดือน 11 ของทุกปีเป็นเวลา 3 วัน นอกจากนี้ ในวันงานประเพณีจะมีการแข่งขันเรือยาวหรือที่เรียกว่า "การส่วงเฮือ" ฝีพายและมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมโบราณของอิสาน และมหรสพต่างๆให้ชมทุกคืน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย