ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถาน

ความเป็นมาของคำว่า “Museum” และ “พิพิธภัณฑสถาน”
ประวัติพิพิธภัณฑสถานของไทย
หน้าที่ของพิพิธภัณฑสถาน

หน้าที่ของพิพิธภัณฑสถาน

ตามคำจำกัดความของคำว่า พิพิธภัณฑสถาน หรือ museum ดังกล่าวมาแล้ว คือ การเก็บรวบรวมวัตถุและการจัดแสดง แต่แท้ที่จริงแล้วพิพิธภัณฑสถานมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องปฏิบัติ คือ

  1. เก็บรวบรวมวัตถุ ซึ่งอาจรวบรวมได้โดยวิธีต่างๆ เช่น รับบริจาค จัดซื้อ แลกเปลี่ยนหรือได้จากการปฏิบัติการภาคสนาม เป็นต้น
  2. การจัดทำทะเบียนวัตถุ คือ การบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุนั้นๆ ไว้เป็นหลักฐานเอกสารหรือสื่อบันทึกข้อมูลอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ บัตรทะเบียน
  3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัตถุที่สะสมไว้ คือ การศึกษาหาข้อมูลและเรื่องราวเพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีอยู่ในทะเบียนวัตถุ แล้วจัดทำเป็นแคตตาล็อกวัตถุ
  4. สงวนรักษาและซ่อมแซมวัตถุและป้องกันมิให้เสื่อมสภาพ เพราะวัตถุย่อมเสื่อมสภาพไปได้ด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้นว่า กระดาษถ้าเก็บไว้นานๆไม่ดูแลให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะกรอบ เหลือง หรือผ้าอาจถูกตัวกินผ้าหรือแมลงสามง่ามกัดกิน ไม้ถูกมอดหรือปลวกทำลาย โลหะเป็นสนิม แก้วถูกมลพิษทำให้ขุ่นสกปรก
  5. รักษาความปลอดภัยแก่วัตถุที่เก็บรวบรวมไว้มิให้สูญหาย ชำรุด หรือเสื่อมค่า
  6. จัดแสดงให้ประชาชนชม คือ การนำวัตถุที่สะสมไว้ มาจัดแสดงเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ศึกษาค้นคว้าไว้แล้ว
  7. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมความรู้ของผู้เข้าชม
  8. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักพิพิธภัณฑสถาน รู้ข้อมูล และรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของพิพิธภัณฑสถาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย