ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

การจัดสวน

การจัดสวนยุคกลาง

จากยุคมืดมาสู่ยุคกลางที่อยู่ระหว่างโรมันและเรอเนซองส์ เมื่ออาณาจักรโรมันเริ่มเสื่อม ประชาชนขาดความปลอดภัย ทำให้รูปแบบของเมืองมีลักษณะ 2 แบบ คือ

  1. Castle Town ประชาชนจะตั้งบ้านเรือนล้อมรอบประสาทของขุนพล
  2. Monastry Town ประชาชนจะตั้งบ้านเรือนล้อมรอบวัด สถานที่ทางศาสนา

ในยุคนี้ขุนนางและพระ จะมีความสำคัญมาก การจัดสวนจะมีลักษณะเป็นลานโล่งสี่เหลี่ยม ส่วนมากจะอยู่ทางทิศใต้ของวัด มีการทดลองปลูกพืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว โดยมีบ่อน้ำตรงกลางใช้รดต้นไม้ต่าง ๆ มีการปลูกปาล์ม เครื่องหอม เครื่องเทศ และพืชที่ผลิตน้ำหมึก เป็นต้น

สมัยเรอเนซองส์ (ศตวรรษที่ 15-17) แบ่งออกเป็น

  1. อิตาเลียนเรอเนซองส์ (Italian Renaissance) ศตวรรษที่ 15-16
  2. ฝรั่งเศสเรอเนซองส์ (French Renaissance) ศตวรรษที่ 17

การจัดสวนยุคอิตาเลียนเรอเนซองส์ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 การจัดสวนเป็นแบบ formal มีลักษณะปิด การปลูกพืชจะเป็นพวกองุ่นและมะกอก (olive) จนถึงศตวรรณที่ 16 มีการพัฒนาการจัดสวนขึ้น โดยที่ลักษณะพื้นที่จะเป็นเนินเขาที่ลาดชัน การจัดสวนจึงเป็นแบบขั้นบันได (terrace) เป็นระดับลดหลั่นกันไป มีการปลูกไม้ดอก ไม้ให้ร่มเงา มีการตัดแต่งต้นไม้ เป็นรูปทรงเรขาคณิต (topiary) รวมทั้งตัดแต่งทรงต้นใช้แทนผนังหรือรั้ว (espalier) มีการใช้น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญ ทั้งรูปน้ำตก น้ำพุ มีการใช้รูปปั้นประดับในสวน ทำให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น แต่การจัดสวนก็ยังคงมีรูปแบบ formal styles

การจัดสวนยุคฝรั่งเศสเรอเนซองส์ ลักษณะการจัดสวนของฝรั่งเศสจะต่างจากอิตาลี บางประการ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของฝรั่งเศสเป็นพื้นที่ราบ ไม่สามารถจัดสวนแบบขั้นบันไดได้ ฝรั่งเศสจึงเน้นการจัดสวนในแนวราบ (horizontal) ทางด้านกว้างแทน ดังนั้นการจัดสวนในยุคนี้จึงมีขนาดกว้างใหญ่ เน้นเส้นนอนสุดลูกหูลูกตา และการจัดทำเป็นแบบ bilateral symmetry โดย 2 ข้างจะสมดุลกัน เนื่องจากฝรั่งเศสมีแสงแดดสดใสทำให้สามารถปลูกพืชพรรณต่าง ๆ ได้มากขึ้น มีการใช้ไม้ดอกสีต่าง ๆ ปลูกประดับในสวนเป็นลวดลาย มีการสร้างซุ้มไม้ระแนง ปลูกไม้เถาเลื้อย มีศาลาพักนั่งชมวิว มีการใช้น้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ชาวฝรั่งเศสยังนิยมตัดแต่งต้นไม้เป็นรูปทรงต่าง ๆ (topiary) มากที่สุด ตัวอย่างสวนของฝรั่งเศสคือสวนของพระราชวังแวร์ซายส์ ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมาก

อิยิปต์ (Egypt)
เปอร์เซีย (Persia)
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
การจัดสวนยุคกลาง
อังกฤษ (England)
จีน (China)
ญี่ปุ่น (Japan)
ไทย (Thai)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย