ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

การจัดสวน

การจัดสวนอังกฤษ (England)

การจัดสวนของชนชาวอังกฤษเริ่มระหว่างศตวรรษที่ 16-17 โดยได้รับอิทธิพลจากอิตาลีและฝรั่งเศส จนกระทั่งมีการพัฒนาเป็นรูปแบบของตัวเอง ในช่วงศตวรรษที่ 17 มีหนังสือเกี่ยวกับการทำสวนเล่มแรกเกิดขึ้น มีการค้นคว้าหาพันธุ์พืชใหม่ ๆ ตลอดจนมีร้านขายพันธุ์ไม้ขึ้นมาเป็นครั้งแรก บ้านของชนชาวอังกฤษในอดีตจะเป็นบ้านแบบชนบท (country house) และชนชาวอังกฤษจะมีความตื่นตัวและสนใจทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งวรรณกรรมด้วย นักวิจารณ์สมัยนั้นพากันโจมตีสวนของฝรั่งเศสว่าไม่มีชีวิตชีวาแข็งกระด้าง ไม่ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย ทำให้เกิดความคิดที่จะหันกลับไปสู่ธรรมชาติ

ในครั้งแรกภาพทิวทัศน์ต่าง ๆ จะใช้กับงานวาดมากกว่า ภาพวาดต่าง ๆ มักจะมีธรรมชาติที่สวยงามเข้ามาเกี่ยวข้อง อิทธิพลจากภาพเหล่านั้นทำให้เกิดความคิดว่าสวนที่ดีควรเป็นสวนแบบธรรมชาติ ทำให้เริ่มมีการจัดสวนอย่างจริงจัง โดยเริ่มจัดสวนตามภาพวาด เปลี่ยนทางเดินที่เป็นเส้นตรงต่าง ๆ ให้คดเคี้ยวเป็นเส้นโค้งและปลูกต้นไม้เป็นแนวขนานไปด้วย พรรณไม้ต่าง ๆ ก็ปลูกให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ ไม่มีการตัดแต่งเป็นรูปทรงต่าง ๆ อีกต่อไป นอกจากนี้สิ่งที่เน้นมากสิ่งหนึ่งในการจัดสวนแบบอังกฤษ ก็คือ ต้องมีศาลาพัก (pavillion) ในสวน ซึ่งจะมีรูปแบบที่คลาสสิกเป็นรูปโดม มีการสร้างอย่างสวยงามอาจจะใช้หินอ่อนเป็นวัสดุก่อสร้าง ศาลาพักนี้จะแทรกอยู่ในหมู่แมกไม้เหมือนไม่ตั้งใจ มีการสร้างสะพานก่อด้วยหินธรรมชาติ ทำให้เกิดสวนแบบธรรมชาติ (naturalistic styles) ขึ้น

 

ในศตวรรษที่ 18 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง กิจการต่าง ๆ มีการพัฒนา เกิดการจัดสรรที่ดินแบ่งขายโดยขุนนาง รูปแบบของสวนถูกจำกัดขนาดลง การใช้ที่ดินจัดสวนจะทำเป็นส่วนรวม ให้คนในหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันคนภายนอกห้ามเข้ามาใช้ ปลายศตวรรษที่ 18 มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมในเมืองใหญ่ ๆ เกษตรกรเริ่มละอาชีพในชนบทเข้ามารับจ้างทำงานในเมือง เกิดภาวะแออัด ความเป็นอยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้เกิดโรคติดต่อโรคระบาดในเมือง จากสภาวะดังกล่าวทำให้มีการรณรงค์เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับประชาชนได้ใช้พักผ่อน ความคิดเรื่องการสร้างสวนสาธารณะสำหรับประชาชนจึงเกิดขึ้น มีการขอบริจาคที่ดินจากเจ้านายมาใช้จัดสวน ให้เป็นของส่วนรวม ไม่นับว่ายากดีมีจน สวนสาธารณะจึงได้เกิดขึ้นในครั้งนั้น

จากประวัติการจัดสวนในอดีตของซีกโลกตะวันตก จะชี้ให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนภูมิประเทศของแหล่งนั้น ๆ ความสวยงามและแนวความคิดของการจัดสวนยังคงนำมาใช้ตราบจนทุกวันนี้

สำหรับการจัดสวนของซีกโลกตะวันออก หลักฐานเกี่ยวกับการจัดสวนในอดีตก็คงจะเริ่มจากประเทศจีน ซึ่งเนื้อหาการจัดสวนค่อนข้างเด่นชัด

อิยิปต์ (Egypt)
เปอร์เซีย (Persia)
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
การจัดสวนยุคกลาง
อังกฤษ (England)
จีน (China)
ญี่ปุ่น (Japan)
ไทย (Thai)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย