เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปัจจัยสนับสนุนการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา

ดังกล่าวมาแล้วว่า สื่อมวลชน มีบทบาทหน้าที่ 5 ประการคือ การเสนอข่าว ให้ความบันเทิง แสดงความคิดเห็น ให้การศึกษา และโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ตามหลักการทั่วไป สื่อมวลชนแต่ละประเภทอาจทำตามบทบาทหน้าที่ของตน ในแต่ละด้านได้มากน้อยแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในด้านต่างๆของสื่อมวลชนแต่ละประเภท

บทบาทในการให้การศึกษาของสื่อมวลชนแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น

  1. ปรัชญาหรืออุดมการณ์ขององค์กรสื่อมวลชนแต่ละแห่ง เช่น หนังสือพิมพ์ก่อตั้งขึ้นจากความต้องการมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชน จึงมุ่งเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็นเป็นหลัก
  2. ธุรกิจการค้า เนื่องจากการดำเนินกิจการของสื่อมวลชนส่วนใหญ่ อาศัยรายได้จากการโฆษาสินค้าเป็นหลัก เนื้อหาข่าวสารของสื่อมวลชนจึงเปรียบเสมือนเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นไปตามความต้องการของตลาด คุณค่าทางการศึกษาจึงมักมีน้อยกว่าด้านบันเทิงเสมอ
  3. ลักษณะหรือคุณสมบัติของสื่อมวลชนเอง กล่าวคือสื่อมวลชนแต่ละประเภทมีลักษณะหรือคุณสมบัติด้านต่างๆ ไม่เหมือนกัน เช่น วิทยุ ส่งได้เฉพาะเสียง โทรทัศน์สามารถส่งกระจ่ายข่าวสารไปได้ไกลทั้งภาพและเสียงเป็นต้น
  4. การนำสื่อมวลชนไปใช้เฉพาะทาง ตามปกติสื่อมวลชนต่างๆ จะนำเสนอข่าวสารตามความคิดและความต้องการของสื่อมวลชนเอง ซึ่งมักจะมีข่าวสารด้านต่างๆ หลากหลาย ต่อมาหน่วยงานองค์การหรือสถาบันต่างๆ เห็นว่าสามารถนำสื่อมวลชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับกิจการของตนได้ จึงเกิดการใช้สื่อมวลชน เพื่องานเฉพาะด้าน มีการลงทุนดำเนินงานสื่อสารมวลชนต่างๆ เพื่อกิจการแต่ละด้านโดยเฉพาะ เช่น ด้านการศึกษา การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา การใช้โทรทัศน์เพื่อการสอนทางไกล เป็นต้น

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
นวัตกรรมการศึกษามวลชน
ความจำเป็นในการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
สื่อมวลชนกับการศึกษาในระบบโรงเรียน
ความแตกต่างระหว่างสื่อมวลชนกับระบบโรงเรียน
สื่อมวลชนกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สื่อมวลชนกับการศึกษาตามปกติวิสัย
เนื้อหาทางการศึกษาของสื่อมวลชน
ปัจจัยสนับสนุนการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
สื่อมวลชนศึกษา (Media Education)
แนวทางในการจัดหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
นวัตกรรมการศึกษารายบุคคล
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการฐานข้อมูลขององค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างคุณภาพองค์การทางการศึกษา
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรฯ
การพัฒนาบุคลากรด้วยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการสัมมนา
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการศึกษาดูงาน
รูปแบบการแพร่นวัตกรรมและกระบวนการตัดสินใจ
ลักษณะที่สำคัญบางประการของการแพร่กระจายนวัตกรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
กระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม (Innovation decision process)
การยอมรับนวัตกรรม
ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของนวัตกรรม
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้รับนวัตกรรม
ปัจจัยทางด้านระบบสังคม (social system)
การปฏิเสธและการยอมรับนวัตกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย