เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

สื่อมวลชนศึกษา (Media Education)

ความจำเป็นที่ต้องมีสื่อมวลชนศึกษา

จากการที่สื่อมวลชนในปัจจุบัน ได้ขยายตัวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการศึกษา มีปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของสื่อมวลชนหลายอย่าง เช่น (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2538 : 4-6 )

  1. คนที่ต้องการเป็นครูลดน้อยลง แม้แต่ผู้ที่เป็นครูอยู่ในปัจจุบันรวมถึงเด็กรุ่นใหม่ เริ่มมีทัศนคติว่า สามารถใช้ดาวเทียมและสื่อมวลชน ทำหน้าที่ให้การศึกษาแทนครูได้
  2. เด็กๆ มีความเชื่อและมีพฤติกรรมเลียนแบบโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์เป็นหัวข้อที่เด็กใช้สนทนากันมากขึ้น และมีปรากฏการณ์ทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา
  3. นักการเมืองสามารถใช้สื่อมวลชนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตน ให้ประชาชนเชื่อตามอย่างได้ผล
  4. อิทธิพลของสังคมตะวันตกสามารถเข้าครอบงำสังคมได้โดยง่ายเช่น ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย จะเห็นได้ว่า ถูกกางเกงยีนส์ โค้ก ไมเคิล แจ็กสัน เข้ามาแทนที่แล้ว

นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กใช้เวลาในการรับสื่อมวลชนมากกว่าเวลาที่อยู่ในห้องเรียน สื่อมวลชนมีเทคนิคที่เข้าถึง และสอดคล้องกับความสนใจของเด็ก เพราะสามารถนำเสนอได้สั้น รวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสอนที่ไม่น่าสนใจของครู สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ซึ่งจะถ่ายทอดไปสู่เด็กอีกทางหนึ่ง (กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 2538 : 11-12 )

แนวโน้มของการศึกษาในปัจจุบันพบว่า เด็กมีความสนใจที่จะเรียนแบบ Active learning คือ เป็นกระบวนการเรียนที่สนุกสนาน ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะในยุคที่สื่อมวลชนมีอิทธิพลอย่างสูงเช่นปัจจุบัน การเรียนจะต้องทำให้เด็กรู้จักเลือกสรร รู้จักคิดและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล (ประกอบ คุปรัตน์ 2538 : 10-11)

พัฒนาการของการสื่อสารในปัจจุบัน สื่อมวลชนมิใช่เพียงสื่อในรูปแบบเก่าที่เคยชินเท่านั้น แต่มีสื่อในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเพิ่มเข้ามาอีกหลายอย่าง เช่น การแพร่กระจายของเทปหรือแผ่นบันทึกภาพและเสียง เคเบิลทีวี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สื่อเหล่านี้เข้ามาพร้อมกับกระแสของข่าวสารที่ไหลไปสู่ประชาชนอย่างมหาศาล ยากที่จะหามาตรการมาควบคุม (สุธี พลพงษ์ 2532 : 25-38 ) สิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากสื่อมวลชน จึงมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนในแง่การศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้(วิทยากร เชียงกูล 2535 :16-24) ปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันจึงอยู่ที่ว่า เราจะให้การศึกษาแก่ประชาชน เพื่อให้เขารู้จักเลือกและใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนอย่างเหมาะสมได้อย่างไร

จากผลกระทบที่เกิดจากสื่อมวลชนในด้านต่างๆ ดังกล่าว จำเป็นจะต้องจัดให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับสื่อมวลชนในทุกๆด้าน โดยจัดการศึกษา "สื่อมวลชนศึกษา" ขึ้น

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
นวัตกรรมการศึกษามวลชน
ความจำเป็นในการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
สื่อมวลชนกับการศึกษาในระบบโรงเรียน
ความแตกต่างระหว่างสื่อมวลชนกับระบบโรงเรียน
สื่อมวลชนกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สื่อมวลชนกับการศึกษาตามปกติวิสัย
เนื้อหาทางการศึกษาของสื่อมวลชน
ปัจจัยสนับสนุนการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
สื่อมวลชนศึกษา (Media Education)
แนวทางในการจัดหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
นวัตกรรมการศึกษารายบุคคล
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการฐานข้อมูลขององค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างคุณภาพองค์การทางการศึกษา
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรฯ
การพัฒนาบุคลากรด้วยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการสัมมนา
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการศึกษาดูงาน
รูปแบบการแพร่นวัตกรรมและกระบวนการตัดสินใจ
ลักษณะที่สำคัญบางประการของการแพร่กระจายนวัตกรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
กระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม (Innovation decision process)
การยอมรับนวัตกรรม
ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของนวัตกรรม
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้รับนวัตกรรม
ปัจจัยทางด้านระบบสังคม (social system)
การปฏิเสธและการยอมรับนวัตกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย