Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษารายบุคคล

การศึกษารายบุคคล โดยทั่วไปหมายถึง การศึกษาด้วยตนเองตามความพร้อมของแต่ละคน โดยไม่ต้องมีผู้สอน แต่อาศัยบทเรียนที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ ที่จัดเนื้อหาและลำดับการเรียนไว้อย่างเหมาะสม ที่เรียกว่า บทเรียนโปรแกรม การศึกษาจากสื่อมวลชนต่างๆ ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการศึกษาตามปกติวิสัย อาจถือว่า เป็นการศึกษารายบุคคลได้เช่นเดียวกัน

สื่อการสอนและนวัตกรรมการศึกษารายบุคคล เช่น บทเรียนโปรแกรม หน่วยการเรียน สื่อประสม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอนบนเว็บและสื่อสิ่งพิมพ์

นวัตกรรมการศึกษาเป็นกลุ่มย่อย

มีผู้ให้ความหมายของ “องค์การ” หรือ “องค์กร” (Organization) ว่าหมายถึง ที่รวมของมนุษย์กลุ่มต่าง ๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายบางอย่างร่วมกัน โดยแบ่งงานกันทำ ผสมผสานข้อมูลร่วมกันในระบบการตัดสินใจและมีความต่อเนื่องกันตลอดเวลา (อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์. 2528 : 95; อ้างอิงจาก Galbraith. 1997 : 3)

จากความหมายขององค์การข้างต้น สามารถนำมาอธิบายความหมายของ “องค์การทางการศึกษา” (Educational Organization) ได้ว่า เป็นที่รวมของบุคลากรฝ่ายและระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงลงมาตามลำดับสายบังคับบัญชา จนถึงนักการภารโรงหรือพนักงานระดับต่ำสุด บุคคลเหล่านี้มีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือ การจัดการศึกษาให้สำเร็จลุล่วง บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถาบัน หลักสูตรและแต่ละรายวิชาที่กำหนดไว้ โดยที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายจะปฏิบีติหน้าที่ในกรอบความรับผิดชอบของตน ที่ได้รับมอบหมายอย่างประสานสัมพันธ์กับฝ่ายอื่น ๆ ตลอดเวลา งานพัฒนาองค์การทางการศึกษานี้ ครอบคลุมถึงการปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ย่อมหมายรวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากร (ที่นำเสนอไว้ในตอนต้น) เข้าไว้ด้วย อนึ่งงานพัฒนาองค์การทางการศึกษาไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของบุคคลหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ หากแต่เกิดจากผลรวมของการวางแผนและดำเนินการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เสมือนว่าองค์การเป็นของสมาชิกทุกคน

ส่วนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาองค์การทางการศึกษานั้น แท้จริงแล้วมีการใช้หรือพยายามใช้อยู่ในทุกระดับและแตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ อย่างไรก็ตามในที่นี้จะมุ่งเน้นเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในสถาบันการศึกษา/การสอนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพของการบริหารจัดการสถาบันการศึกษา คุณภาพของการศึกษาและการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน ให้ไปสู่การมีคุณภาพที่พึงประกันได้และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและสังคมส่วนรวมและสามารถก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการนี้ จึงครอบคลุมถึงการใช้เทคโนโลยีในการจัดการฐานข้อมูลขององค์การหรือสถาบัน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพขององค์การทางการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาสถาบันเฉพาะด้าน เช่น เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร เพื่อบริการทางสังคม เพื่อสิ่งแวดล้อมของสถาบัน เพื่อการอำนวยความสะดวก เพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อการผลิตเอกสารตำรา เพื่อการโภชนาการ และเพื่อการเรียนการสอนเฉพาะสาขา เป็นต้น

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
นวัตกรรมการศึกษามวลชน
ความจำเป็นในการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
สื่อมวลชนกับการศึกษาในระบบโรงเรียน
ความแตกต่างระหว่างสื่อมวลชนกับระบบโรงเรียน
สื่อมวลชนกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สื่อมวลชนกับการศึกษาตามปกติวิสัย
เนื้อหาทางการศึกษาของสื่อมวลชน
ปัจจัยสนับสนุนการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
สื่อมวลชนศึกษา (Media Education)
แนวทางในการจัดหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
นวัตกรรมการศึกษารายบุคคล
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการฐานข้อมูลขององค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างคุณภาพองค์การทางการศึกษา
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรฯ
การพัฒนาบุคลากรด้วยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการสัมมนา
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการศึกษาดูงาน
รูปแบบการแพร่นวัตกรรมและกระบวนการตัดสินใจ
ลักษณะที่สำคัญบางประการของการแพร่กระจายนวัตกรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
กระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม (Innovation decision process)
การยอมรับนวัตกรรม
ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของนวัตกรรม
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้รับนวัตกรรม
ปัจจัยทางด้านระบบสังคม (social system)
การปฏิเสธและการยอมรับนวัตกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com