เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

การใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การทางการศึกษา

เทคโนโลยีช่วยการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เพราะกระบวนการตัดสินใจ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก มีการดำเนินงานหลายขั้นตอน แต่มีเวลาจำกัด นักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงพยายามพัฒนาระบบที่เอื้อต่อกระบวนการตัดสินใจเพื่อให้เกิดผลกระทบกับงานด้านต่าง ๆ อันเป็นผลจากการตัดสินใจนั้น ๆ น้อยที่สุด รูปแบบของระบบดังกล่าวอาจมีลักษณะ รายละเอียดและชื่อแตกต่างกัน เช่น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support system : DSS) ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (executive support system : ESS / executive information system : EIS) เป็นต้น ระบบเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้พื้นฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เช่น จิตวิทยาการรับรู้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการสร้างสัญลักษณ์ การค้นหา การใช้เหตุผลเชิงตรรก และการประมวลสัญลักษณ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ความรู้และแนวคิดทางสังคมวิทยา ความรู้และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และรวมกันเข้าเป็นฐานความรู้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งผู้บริหารสามารถนำมาใช้ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยที่ระบบจะนำเสนอข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ยทางสถิติ การอ้างอิงแบบคาดการณ์ล่วงหน้า เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ทำนายและตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงการลดทอนสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นออกไป การขยายด้วยการสนับสนุน สร้างทางเลือก ประเมินทางเลือก การอ้างอิง ด้วยข้อมูลจากคลังความรู้แบบต่าง ๆ การควบคุมและการใช้งาน เป็นต้น

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
นวัตกรรมการศึกษามวลชน
ความจำเป็นในการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
สื่อมวลชนกับการศึกษาในระบบโรงเรียน
ความแตกต่างระหว่างสื่อมวลชนกับระบบโรงเรียน
สื่อมวลชนกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สื่อมวลชนกับการศึกษาตามปกติวิสัย
เนื้อหาทางการศึกษาของสื่อมวลชน
ปัจจัยสนับสนุนการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
สื่อมวลชนศึกษา (Media Education)
แนวทางในการจัดหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
นวัตกรรมการศึกษารายบุคคล
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการฐานข้อมูลขององค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างคุณภาพองค์การทางการศึกษา
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรฯ
การพัฒนาบุคลากรด้วยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการสัมมนา
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการศึกษาดูงาน
รูปแบบการแพร่นวัตกรรมและกระบวนการตัดสินใจ
ลักษณะที่สำคัญบางประการของการแพร่กระจายนวัตกรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
กระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม (Innovation decision process)
การยอมรับนวัตกรรม
ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของนวัตกรรม
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้รับนวัตกรรม
ปัจจัยทางด้านระบบสังคม (social system)
การปฏิเสธและการยอมรับนวัตกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย