เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา

ผู้บริหารองค์การทางการศึกษามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานสาขาต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานด้านงบประมาณและการเงิน งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานโปรแกรมการศึกษาและงานนิสิตนักศึกษา เป็นต้น งานเหล่านี้ยังแบ่งเป็นระบบงานย่อย ๆ อีกมากมาย ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศหรือข่าวสารข้อมูลที่ดี กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ทันต่อเวลาและการใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการในขณะนั้น มีความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกเรื่องที่ผู้บริหารต้องการ มีความเหมาะสม กระทัดรัด ยุติธรรม สะดวก ชัดเจน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข รูปภาพ และ/หรือข้อความ สารสนเทศเหล่านี้มีไว้เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเรียกข้อมูล วิเคราะห์ เก็บ หรือนำเสนอ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของรายงาน แฟ้ม หรือภาพกราฟิก

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การทางการศึกษา ยังอาจแบ่งออกเป็นระบบย่อยได้หลายระบบ เช่น ระบบสนับสนุนผู้บริหาร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศสำนักงาน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบประมวลผลรายการ เป็นต้น ซึ่งระบบย่อยเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และนำไปสู่การนำไปใช้ของผู้บริหารในที่สุด และแต่ละระบบมีหน้าที่เฉพาะของตนเอง เช่น

  1. ระบบการประมวลผลรายการ ทำหน้าที่บันทึกรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในลักษณะซ้ำ ๆ กัน เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการเชื่อมโยงไปสู่ระบบอื่น
  2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทำหน้าที่จัดเตรียมรายงานตามความต้องการของผู้บริหารหรือผู้ใช้โดยอาศัยข้อมูลจากระบบประมวลผลรายการ
  3. ระบบสนับสนุนผู้บริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบข้อมูล นำข้อมูลมาใช้รายงานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่าง ๆ
  4. ระบบสารสนเทศสำนักงาน ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบจัดการเอกสารและระบบสนับสนุนสำนักงาน

ในการออกแบบ และการใช้ระบบสารสนเทศเหล่านี้ ผู้บริหารจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อม โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ รวมถึงบทบาทของตนเองในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ รวมถึงความสามารถ โอกาส และความเป็นไปได้ในการมีและการใช้สารสนเทศเหล่านั้น

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
นวัตกรรมการศึกษามวลชน
ความจำเป็นในการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
สื่อมวลชนกับการศึกษาในระบบโรงเรียน
ความแตกต่างระหว่างสื่อมวลชนกับระบบโรงเรียน
สื่อมวลชนกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สื่อมวลชนกับการศึกษาตามปกติวิสัย
เนื้อหาทางการศึกษาของสื่อมวลชน
ปัจจัยสนับสนุนการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
สื่อมวลชนศึกษา (Media Education)
แนวทางในการจัดหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
นวัตกรรมการศึกษารายบุคคล
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการฐานข้อมูลขององค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างคุณภาพองค์การทางการศึกษา
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรฯ
การพัฒนาบุคลากรด้วยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการสัมมนา
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการศึกษาดูงาน
รูปแบบการแพร่นวัตกรรมและกระบวนการตัดสินใจ
ลักษณะที่สำคัญบางประการของการแพร่กระจายนวัตกรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
กระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม (Innovation decision process)
การยอมรับนวัตกรรม
ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของนวัตกรรม
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้รับนวัตกรรม
ปัจจัยทางด้านระบบสังคม (social system)
การปฏิเสธและการยอมรับนวัตกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย