Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการสัมมนา

“การสัมมนา” (Seminar) มีความหมายเป็นหลายนัย เช่น เป็นการประชุมที่มีการให้ข้อมูล การอภิปราย การสรุป รวมทั้งให้คำปรึกษาหรือเป็นเทคนิควิธีการเรียนการสอน ซึ่งมีการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า วิจัย และอภิปรายแลกเปลี่ยนผลงาน วิเคราะห์วิจารณ์และสรุปผลร่วมกันภายใต้การดูแลของผู้สอน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เป็นสาขาวิชาที่ว่าด้วยเทคนิควิธีการสัมมนาและฝึกฝนประสบการณ์ การจัดสัมมนาหรือแสดงบทบาท หน้าที่ในการสัมมนา เป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้โดยผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันกำหนดเรื่องที่จะนำมาเรียนรู้ร่วมกัน และผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วมสัมมนานำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า หรือแนวคิด ประสบการณ์ กระบวนการสัมมนา ทำให้ผู้ร่วมสัมมนาเป็นผู้รู้จักคิด รู้จักอภิปรายแสดงความคิดเห็น ถกเถียงอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีโอกาสฝึกฝนทักษะ การคิด การเขียน การพูด การถกเถียง การสำรวจและรวบรวมข้อมูล เป็นต้น

อาจมีข้อสงสัยหรือโต้แย้งว่า การสัมมนาเป็นการพัฒนาบุคลากรหรือช่วยพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาได้หรือไม่และเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาอย่างไรจึงใคร่นำประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นผลอันเกิดจากกระบวนการสัมมนามาเสนอให้ทราบ ดังนี้

เทคนิควิธีการในการสัมมนาโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของการประชุมร่วมกัน ในที่ที่และเวลาที่นัดหมาย เทคโนโลยีที่นำมาใช้จึงประกอบด้วยสื่อการนำเสนอในรูปแบบสื่อโสตทัศนะเป็นส่วนใหญ่ และในการสัมมนาที่สำคัญ ๆ อาจมีการใช้เทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย เช่น เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย วิดีโอโปรเจคเตอร์ เพื่อให้การนำเสนอน่าสนใจ หากผู้เข้าร่วมสัมมนาใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ระบบแปลภาษาก็มีความจำเป็น การนำเสนอสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสัมมนาอย่างกว้างขวางและหลีกเลี่ยงไม่ได้

นอกจากการสัมมนาในรูปแบบที่ผู้ร่วมสัมมนาอยู่ ณ ที่เดียวกันดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้สามารถจัดสัมมนาทางไกล ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ อาศัยระบบสื่อสารโทรคมนาคม ผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงหรือแม้แต่สื่อสารผ่านดาวเทียมทำให้ผู้ที่อยู่คนละทวีป หรือส่วนต่าง ๆ ของโลกสามารถสัมมนากันได้โดยไม่ต้องอยู่ในที่เดียวกัน

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
นวัตกรรมการศึกษามวลชน
ความจำเป็นในการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
สื่อมวลชนกับการศึกษาในระบบโรงเรียน
ความแตกต่างระหว่างสื่อมวลชนกับระบบโรงเรียน
สื่อมวลชนกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สื่อมวลชนกับการศึกษาตามปกติวิสัย
เนื้อหาทางการศึกษาของสื่อมวลชน
ปัจจัยสนับสนุนการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
สื่อมวลชนศึกษา (Media Education)
แนวทางในการจัดหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
นวัตกรรมการศึกษารายบุคคล
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการฐานข้อมูลขององค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างคุณภาพองค์การทางการศึกษา
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรฯ
การพัฒนาบุคลากรด้วยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการสัมมนา
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการศึกษาดูงาน
รูปแบบการแพร่นวัตกรรมและกระบวนการตัดสินใจ
ลักษณะที่สำคัญบางประการของการแพร่กระจายนวัตกรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
กระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม (Innovation decision process)
การยอมรับนวัตกรรม
ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของนวัตกรรม
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้รับนวัตกรรม
ปัจจัยทางด้านระบบสังคม (social system)
การปฏิเสธและการยอมรับนวัตกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com