ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารคดี

      สารคดี เป็นงานเขียนสร้างสรรค์เชิงวิชาการ ที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง นำเสนอเรื่องราว ข้อเท็จจริง มุ่งให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน ซึ่งผู้เขียนต้องมีการจัดระเบียบความคิดในการนำเสนอ รู้จักใช้สำนวนภาษาที่ทันสมัย เร้าความสนใจ เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้สึกอยากติดตาม

สารคดี สารคดีแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. สารคดีประวัติบุคคล
  2. สารคดีท่องเที่ยว
  3. สารคดีแนะนำ

ซึ่งสารคดีแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน แต่ในบทนี้จะเจาะลึกเนื้อหาของสารคดีชีวประวัติ

ความหมายของสารคดี
ลักษณะของสารคดี
ประเภทของสารคดี
องค์ประกอบของสารคดี
สารคดีชีวประวัติ
กรอบการวิเคราะห์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย